Vajad abi ?

jaanuar 19, 2018
energiasääst

Ener­giasääst kor­te­r­ela­mus on meie endi teha

Suu­rem osa Ees­ti ela­nik­kon­nast elab kor­te­r­ela­mu­tes. Val­dav osa kor­te­r­ela­mu­test on ehi­ta­tud aas­ta­tel 1950–1990, kui ehi­tus­stan­dard ei sead­nud suu­ri nõud­mi­si mater­ja­li­de­le ning ehi­tus­töö kva­li­tee­dist olu­li­se­maks pee­ti kvan­ti­teeti. […]