Vajad abi ?

august 23, 2018
renoveerimise

Kor­te­r­ela­mu kor­da — kui­das?

  Kõi­ge suu­rem soo­jus­ener­gia kok­ku­hoiu potent­siaal on kind­las­ti kor­te­r­ela­mu­tes. Maja­de ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne, sh küt­te­süs­tee­mi uuen­da­mi­ne, toob sel­le ela­ni­ke­le kaa­sa olu­li­se sääs­tu. Ener­giasääst­lik maja on ter­vis­lik, soe, […]
august 14, 2018
korteriühistute konkurss

Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit kut­sub osa­le­ma kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kur­sil

Ala­tes 2005. aas­ta­st kor­ral­dab Ees­ti Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit iga-aas­ta­st üle­rii­gi­list kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kurs­si ja kut­sub kõi­ki kor­te­ri­ühis­tud osa­le­ma kon­kur­sil 2018. Kon­kurss viiak­se läbi kol­mes kate­goo­rias: edu­kaim reno­vee­ri­mis­pro­jekt 2018; […]
august 8, 2018
gaasiohutus

Gaa­si­sead­med ohu­tuks enne küt­te­pe­rioo­di algust

Kor­te­ri­te ning era­mu­te teh­ni­li­se sei­su­kor­ra uuring Kor­te­r­ela­mu­te gaa­si­sead­me­te ja -torus­ti­ke ohu­tust ja kor­ras­hoi­du tuleb kont­rol­li­da vähe­malt kord kol­me aas­ta jook­sul ning see peab ole­ma doku­men­tee­ri­tud. Küt­te­ga­asi […]