Vajad abi ?

Maja­oma­ni­kud, kor­te­ri­ühis­tud ja oma­va­lit­su­sed saa­vad rii­gilt ela­mu­te remon­diks 59 mil­jo­nit eurot

Maja­oma­ni­kud, kor­te­ri­ühis­tud ja oma­va­lit­su­sed saa­vad rii­gilt ela­mu­te remon­diks 59 mil­jo­nit eurot

korterelamute renoveerimistoetus

2019. aas­tal toe­tab riik kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mist kok­ku 32 mil­jo­ni euro­ga. Lisaks kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mise­le toe­tab riik 2019. aas­tal 20 mil­jo­ni euro­ga koha­li­ke oma­va­lit­sus­te ela­mu­fon­di inves­tee­rin­gu­id.

Ette­võt­lus- ja info­teh­no­loo­gia­mi­nis­ter Rene Tam­mis­ti sõnul püüab riik hoo­gus­ta­da inves­tee­rin­gu­id pare­ma­tes­se ela­mis­tin­gi­mus­tes­se. Sel­leks toe­ta­tak­se nii era­oma­nik­ke, kor­te­ri­ühis­tuid kui koha­lik­ke oma­va­lit­su­si.

2019. aas­tal toe­tab riik kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mist kok­ku 32 mil­jo­ni euro­ga. Aas­ta­tel 2019–2022 inves­tee­ri­tak­se sel­le meet­me raa­mes kor­te­r­ela­mu­te ener­gia­tõ­husus­se 122 mil­jo­nit eurot. Kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mise toe­tus on mõel­dud enne 1993. aas­tat ehi­ta­tud kor­te­r­ela­mu­te­le, mil­les on moo­dus­ta­tud kor­te­ri­ühis­tu.

Toe­tus­prog­ram­mi ees­mär­giks on ole­mas­ole­va­te kor­te­r­ela­mu­te ener­gia­tõ­hu­su­se paran­da­mi­ne ja pare­ma sise­klii­ma saa­vu­ta­mi­ne, aga see­lä­bi para­ne­vad ka sada­de pere­kon­da­de ela­mis­tin­gi­mu­sed kõik­jal üle Ees­tis,“ mär­kis minis­ter Tam­mist.

Lisaks kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mise­le toe­tab riik 2019. aas­tal 20 mil­jo­ni euro­ga koha­li­ke oma­va­lit­sus­te ela­mu­fon­di inves­tee­rin­gu­id, mis on mõel­dud turu­tõr­ge­te lik­vi­dee­ri­miseks piir­kon­da­des, kus üüri­tu­rul pak­ku­mi­ne puu­dub või on tea­tud tar­bi­ja­te seg­men­di jaoks lii­ga kal­li hin­na­ga.

Üle­jää­nud ela­mu­ma­jan­duse vald­kon­na eel­ar­ve jagu­neb järg­mis­te meet­me vahel: väi­keela­mu­te rekonst­ruee­ri­mis­toe­tus, kodu­toe­tus las­te­ri­kas­te­le pere­de­le, kasu­tusest väl­ja­lan­ge­nud ela­mu­fon­di lam­mu­tus­toe­tus, elekt­ri­pai­gal­dis­te reno­vee­ri­mise toe­tus ja päi­ke­se­pa­neeli­de inves­tee­rin­gu­toe­tus.

Taas­tu­v­ener­gia kasu­tuse­le­võ­tuks eral­da­tak­se rii­gi­eel­ar­vest järg­misel aas­tal 1 mil­jon eurot lisaks ka päi­ke­se­pa­neeli­de toe­tus­meet­me­le. Toe­tu­se ees­märk on kas­va­ta­da taas­tu­va­test ener­gia­al­li­ka­test too­de­tud elekt­ri osa­kaa­lu ning vähen­da­da ener­gia toot­mis­süs­tee­mist päri­ne­vaid saas­te­ai­ne­te heit­ko­gust.

Toe­tus on suu­na­tud põhi­osas väl­ja­poo­le Tal­lin­na lin­na ja taot­le­ja­teks võivad olla rii­gi- või koha­li­ku oma­va­lit­su­se asu­tused, mit­te­tu­lun­dus­ühin­gud, äri­ühin­gud, sihtasu­tused, selt­sin­gud või kor­te­ri­ühis­tud.

Alli­kas: Äri­leht