Vajad abi ?

veebruar 28, 2018

Kui­das muu­ta gaasi tar­biv kor­ter­ma­ja ela­ni­ke­le ohu­tuks?

Et taga­da kor­ter­ma­ja vas­ta­vust nõue­te­le ning ohu­tut elu­kesk­kon­da ela­ni­ke­le, tuleb ven­ti­lat­sioo­ni –ja gaa­si­süs­teemi­de­le lähe­ne­da ter­vik­li­kult. Kor­te­ri­si­se­sed gaa­si­süs­tee­mid vaja­va­vad töö­ta­miseks õhku, mil­le tagab toi­miv ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem. Iga kor­ter­ma­ja […]
detsember 2, 2017

Ven­ti­lat­sioon ja sise­õhu kva­li­teet

Sise­õhu kva­li­teet on väga olu­li­ne, kuna me vee­da­me suu­re­ma osa päe­vast sise­ruumi­des. Sise­õhu kva­li­tee­ti hal­vendab sis­se­tu­lev saas­tu­nud välis­õhk (auto­de heit­gaa­sid, töös­tuse ja kat­la­ma­ja­de heit­gaa­sid, tolm, õie­tolm […]
november 14, 2017

Ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne kui tule­vi­ku pant

Ees­ti ela­mu­fon­dist moo­dus­ta­vad ela­mis­pin­na jär­gi ligi­kau­du 2/3 kor­ru­s­ela­mud ja 1/3 väi­keela­mud. Teh­tud uurin­gu­te alu­sel on väi­keela­mu­te kesk­mi­ne vanus roh­kem kui 50 aas­tat, suur­pa­neel­ela­mu­tel kesk­mi­selt 25 – […]