Vajad abi ?

oktoober 1, 2018
katuse

Mil­lal on aeg mõel­da kor­ter­ma­ja katu­se reno­vee­ri­mise­le ja kui­das seda õiges­ti teha?

Igal katu­sel on oma elu­iga, mis jääb sõl­tu­valt mater­ja­list, pai­gal­du­sest, asu­ko­hast ja hool­du­sest 10–40 aas­ta vahe­le. See­jä­rel on käes aeg katu­se vahe­ta­miseks või reno­vee­ri­miseks, kus­juu­res katu­sed võivad vana­ne­da […]
oktoober 1, 2018
korterelamute renoveerimistoetus

Maja­oma­ni­kud, kor­te­ri­ühis­tud ja oma­va­lit­su­sed saa­vad rii­gilt ela­mu­te remon­diks 59 mil­jo­nit eurot

2019. aas­tal toe­tab riik kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mist kok­ku 32 mil­jo­ni euro­ga. Lisaks kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mise­le toe­tab riik 2019. aas­tal 20 mil­jo­ni euro­ga koha­li­ke oma­va­lit­sus­te ela­mu­fon­di inves­tee­rin­gu­id. Ette­võt­lus- ja […]
august 23, 2018
renoveerimise

Kor­te­r­ela­mu kor­da — kui­das?

  Kõi­ge suu­rem soo­jus­ener­gia kok­ku­hoiu potent­siaal on kind­las­ti kor­te­r­ela­mu­tes. Maja­de ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne, sh küt­te­süs­tee­mi uuen­da­mi­ne, toob sel­le ela­ni­ke­le kaa­sa olu­li­se sääs­tu. Ener­giasääst­lik maja on ter­vis­lik, soe, […]
august 14, 2018
korteriühistute konkurss

Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit kut­sub osa­le­ma kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kur­sil

Ala­tes 2005. aas­ta­st kor­ral­dab Ees­ti Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit iga-aas­ta­st üle­rii­gi­list kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kurs­si ja kut­sub kõi­ki kor­te­ri­ühis­tud osa­le­ma kon­kur­sil 2018. Kon­kurss viiak­se läbi kol­mes kate­goo­rias: edu­kaim reno­vee­ri­mis­pro­jekt 2018; […]