Vajad abi ?

Gaa­si­tur­va­li­sus
august 8, 2018
gaasiohutus

Gaa­si­sead­med ohu­tuks enne küt­te­pe­rioo­di algust

Kor­te­ri­te ning era­mu­te teh­ni­li­se sei­su­kor­ra uuring Kor­te­r­ela­mu­te gaa­si­sead­me­te ja -torus­ti­ke ohu­tust ja kor­ras­hoi­du tuleb kont­rol­li­da vähe­malt kord kol­me aas­ta jook­sul ning see peab ole­ma doku­men­tee­ri­tud. Küt­te­ga­asi […]
märts 28, 2018
kontroll

Linn võtab gaa­si­ma­jad pihti­de vahe­le

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet (TJA), Põh­ja-Tal­lin­na lin­na­osa, pääs­te­amet ja polit­sei- ja pii­ri­val­ve­amet tea­ta­sid Põh­ja-Tal­lin­na gaasi tar­bi­va­tes kor­ter­ma­ja­des gaa­si­pai­gal­dis­te kor­ras­ole­ku ning kohus­tus­li­ku vin­gu­gaa­si­an­du­ri ole­mas­olu kont­rol­li­misest Ees­tis on hin­nan­gu­li­selt […]
märts 5, 2018
elanikud, gaasiavarii, surm

Ohu­tus­reeg­li­te eira­mi­ne gaa­si­ma­jas nõu­dis taas kaks inim­elu

02.03.2018 päe­val sai pääs­te­amet väl­ja­kut­se Ida-Viru­maa­le Koht­la-Jär­ve­le, et kor­ter­ma­jas on mitu ini­mest saa­nud gaa­si­mür­gi­tu­se. Polit­sei kin­ni­tas, et sünd­mus­ko­halt lei­ti kahe ini­m­ese sur­nu­ke­had. Vähe­malt üks ini­me­ne on […]