Vajad abi ?

Mää­rat­le­ma­ta
august 14, 2018
korteriühistute konkurss

Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit kut­sub osa­le­ma kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kur­sil

Ala­tes 2005. aas­ta­st kor­ral­dab Ees­ti Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit iga-aas­ta­st üle­rii­gi­list kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kurs­si ja kut­sub kõi­ki kor­te­ri­ühis­tud osa­le­ma kon­kur­sil 2018. Kon­kurss viiak­se läbi kol­mes kate­goo­rias: edu­kaim reno­vee­ri­mis­pro­jekt 2018; […]
juuli 9, 2018

Sõb­ra­le töö, Sul­le tasu!

Otsi­me tiku­tu­le­ga taga nuti­kat ja oskus­lik­ku Teh­no­süs­teemi­de hool­dus­teh­ni­kut Tut­vu töö­pak­ku­mi­se­ga lähe­malt »>siin«<. Kas Sinu sõp­ra­de seas on kee­gi, keda jul­geksid soo­vi­ta­da meie tii­mi..? Tahad tee­ni­da 150 […]
aprill 16, 2018

Kor­te­ri­ühis­tud saa­vad 100 mil­jo­nit lisa­toe­tust

Rii­gi­eel­ar­vestra­tee­gia läbi­rää­ki­mis­te käi­gus otsus­tas valit­sus eral­da­da nel­jal järg­misel aas­tal kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks 100 mil­jo­nit eurot, päi­ke­se­pa­neeli­de soe­ta­miseks lisan­dub mil­jon eurot. Ette­võt­lus- ja info­teh­no­loo­gia­mi­nis­ter Urve Palo ütles, et […]
veebruar 28, 2018

Kui­das muu­ta gaasi tar­biv kor­ter­ma­ja ela­ni­ke­le ohu­tuks?

Et taga­da kor­ter­ma­ja vas­ta­vust nõue­te­le ning ohu­tut elu­kesk­kon­da ela­ni­ke­le, tuleb ven­ti­lat­sioo­ni –ja gaa­si­süs­teemi­de­le lähe­ne­da ter­vik­li­kult. Kor­te­ri­si­se­sed gaa­si­süs­tee­mid vaja­va­vad töö­ta­miseks õhku, mil­le tagab toi­miv ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem. Iga kor­ter­ma­ja […]