Vajad abi ?

Ter­vik­li­ke­konst­ruee­ri­mi­ne
oktoober 1, 2018
katuse

Mil­lal on aeg mõel­da kor­ter­ma­ja katu­se reno­vee­ri­mise­le ja kui­das seda õiges­ti teha?

Igal katu­sel on oma elu­iga, mis jääb sõl­tu­valt mater­ja­list, pai­gal­du­sest, asu­ko­hast ja hool­du­sest 10–40 aas­ta vahe­le. See­jä­rel on käes aeg katu­se vahe­ta­miseks või reno­vee­ri­miseks, kus­juu­res katu­sed võivad vana­ne­da […]