Vajad abi ?

E-poe tin­gi­mu­sed

Olu­li­ne!

Palu­me luge­da hoo­li­kalt juu­res­ole­vaid tin­gi­mu­si, mis käsit­le­vad wineco.ee e-poe kesk­kon­na kasu­ta­mist. Tin­gi­mu­sed on väl­ja töö­ta­tud Wineco ole­mas­ole­va­te­le ning potent­siaal­se­te­le tule­vas­te­le klien­ti­de­le. Palu­me tut­vu­da kõi­ki­de e-poe­ga seo­tud tin­gi­mus­te ning õigus­li­ku tea­be­ga.

Wineco.ee inter­ne­ti­le­he­kül­je,  e-poe ja/või teis­te Wineco digi­taal­se­te kana­li­te kasu­ta­mi­se­ga nõus­tub nime­ta­tud kesk­kon­da­de külas­ta­ja kõi­ki­de tin­gi­mus­te­ga ning on kohus­ta­tud käi­tu­ma vas­ta­valt tin­gi­mus­tes ette näh­tud kor­ra­le. Tin­gi­mus­te muut­mi­ne ja täien­da­mi­ne toi­mub jooks­valt vas­ta­valt EV sea­dus­and­lu­se ja/või ette­võt­te sise­mis­te print­sii­pi­de muu­tu­mi­se­ga. Kõik muu­da­tu­sed on ava­li­kult näh­ta­vad ning kesk­kon­da­de külas­ta­mise jät­ka­mi­se­ga nõus­tub kasu­ta­ja muu­de­tud ja/või täien­da­tud tin­gi­mus­te­ga.