Vajad abi ?

Kasu­tus­tin­gi­mu­sed

wineco.ee vee­bi­poes esi­ta­tud tel­li­mu­se keh­tivad kasu­tus­tin­gi­mu­sed:

1.ÜLDTINGIMUSED

1.1 Need kasu­tus­tin­gi­mu­sed keh­tivad www.wineco.ee vee­bi­poe klien­ti­de (edas­pi­di Klient) ja Wineco vahel kau­pa­de ost­mis­el tek­ki­va­te õigus­te ja kohus­tus­te koh­ta.

1.2 Wineco.ee vee­bi­poe kasu­ta­jaks regist­ree­ri­des ja too­de­te ost­miseks kohal­du­vad käes­ole­va lepin­gu tin­gi­mu­sed ja Ees­ti Vaba­rii­gi õigusak­ti­dest tule­ne­vad õigu­sed ja kohus­tused. Lisaks käes­ole­va­te­le üldis­te­le müü­gi­tin­gi­mus­te­le regu­lee­rivad Klien­di ja Wineco. vahe­li­si suh­teid www.wineco.ee too­tein­fo, hin­na­ki­ri ja ostuin­fo.

1.3 Wineco jätab endale õigu­se ühe­pool­selt teha muu­da­tusi kasu­tus­tin­gi­mus­tes ja müü­gi­hin­da­des. Nime­ta­tud muu­da­tusi kajas­ta­tak­se www.wineco.ee vee­bi­lehel.

1.4 Kui Klient edas­tas oma tel­li­mu­se enne tin­gi­mus­te muu­da­tus­te jõus­tu­mist, siis Klien­di jaoks keh­tivad tel­li­mu­se edas­ta­mise ajal keh­ti­nud tin­gi­mu­sed, v.a kui sea­du­ses või käes­ole­va­tes tin­gi­mus­tes on ette näh­tud tei­si­ti.

2. HINNAKIRI

2.1 Kõik www.wineco.ee e-poes ole­vad hin­nad on too­dud euro­des(€) ja sisal­da­vad käi­be­mak­su.

2.2 Kau­pa­de hin­nad ei sisal­da kauba koha­le­toi­me­ta­mise kulusid, need arvu­ta­tak­se tel­li­mu­se soo­ri­ta­misel ning lisa­tak­se tel­li­mu­se lõpp­hin­na­le. Kauba koha­le­toi­me­ta­mise hind sõl­tub Klien­di poolt

tel­li­mu­se vor­mis­ta­misel vali­tud koha­le­toi­me­ta­mise vii­sist.

2.3 Wineco jätab endale õigu­se hin­da­sid kor­ri­gee­ri­da.

2.4 Kui Klient edas­tas oma tel­li­mu­se enne hin­na muu­da­tu­se jõus­tu­mist, siis tema jaoks keh­tib hind, mis oli ette­mak­suar­vel kajas­ta­tud tel­li­mu­se vor­mis­ta­mise momen­dil. Klien­dil ei ole õigust nõu­da hin­na­va­he kom­pen­see­ri­mist.

2.5 Kauba hind, mida Klient kohus­tub Wineco OÜ-le tasu­ma, on sel­li­ne hind, mida näi­da­tak­se ostu­kor­vis tel­li­mu­se esi­ta­mis­ajal.

3. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE

3.1 Wineco müüb ja Klient ostab www.wineco.ee e-poes paku­ta­vaid too­teid.

3.2 Kui Klient on tel­li­mu­se kin­ni­ta­nud, saa­de­tak­se klien­di poolt sises­ta­tud e-pos­ti aad­res­si­le kohe­selt ette­mak­suar­ve, mis on alu­seks kauba eest tasu­misel. Kui klien­di e-pos­ti aad­res­si­le ei ole pea­le tel­li­mu­se vor­mis­ta­mist saa­bu­nud tel­li­mu­se kin­ni­tust, palu­me ühen­dust võt­ta wineco@wineco.ee.

3.3 Ette­mak­suar­ves on ära too­dud Klien­di poolt tel­li­tud too­ted ja esi­ta­tud kon­tak­tand­med, kuhu tel­li­mus saa­de­tak­se. Samu­ti on ette­mak­suar­ves too­dud Wineco and­med ning pan­ga­kon­to, kuhu saab mak­se soo­ri­ta­da.

3.4 Tel­li­mu­se vor­mis­ta­misel valib Klient endale mee­le­pä­ra­se koha­le­toi­me­ta­mise vii­si ja mak­se­mee­to­di (pank, sula­ra­ha või kre­diit­kaart) ning kont­rol­lib, saa­ja ja maks­ja and­me­te õig­sust.

3.5 Müü­gi­le­ping loe­tak­se sõl­mi­tuks, kui tel­li­mus on kin­ni­ta­tud ja Klient on tasu­nud 100% tasu­mise­le kuu­lu­vast sum­mast. Kõik sõl­mi­tud lepin­gud hoitak­se wineco.ee vee­bi­poes.

3.6 Tel­li­mu­se täit­mist alus­ta­tak­se kohe pärast tasu­mise­le kuu­lu­va sum­ma lae­ku­mi­sest Wineco arvel­dus­kon­to­le.

3.7 Kui Klient ei ole ette­mak­suar­vet tasu­nud 2 töö­päe­va jook­sul ala­tes ette­mak­suar­ve väl­jas­ta­mi­sest, loeb Wineco seda Klien­di soo­viks ostust loo­bu­da ja tühis­tab tel­li­mu­se.

3.8 Wineco.ee vee­bi­poes tel­li­must vor­mis­ta­des ning ette­mak­su soo­ri­ta­des, kin­ni­tab Klient, et ta on tut­vu­nud kasu­tus­tin­gi­mus­te­ga ja on nen­de­ga nõus, need on tal­le sel­ge, aru­saa­da­vad, ning ta kohus­tub neid jär­gi­ma.

4. TELLIMUSE KOHALETOIMETAMINE JA ÜLEANDMINE

4.1 Pea­le müü­gi­le­pin­gu jõus­tu­mist (ette­mak­suar­ve tasu­mist) toi­me­ta­tak­se too­ted koha­le Klien­di poolt tel­li­mu­ses esi­ta­tud aad­res­sil.

4.2 Wineco.ee e-poes näi­da­tud koha­le­toi­me­ta­mise täht­ajad keh­tivad arve tasu­mise het­kest.

4.3 Siht­ko­ha või kok­ku­le­pi­tud aja muu­tu­mi­sest on Klient kohus­ta­tud tea­vi­ta­ma Wineco OÜ-d kohe­selt. Kui kaup on juba pos­ti­ta­tud, ei ole siht­ko­ha muut­mi­ne enam või­ma­lik.

4.4 Kui saa­de­tis on Wineco poolt pos­ti­ta­tud, saa­de­tak­se Klien­di e-pos­ti aad­res­si­le sel­le koh­ta tea­vi­tus.

4.5 Tel­li­mu­ses esi­ta­tud and­me­te õig­susest sõl­tub vii­vi­tus­te ja aru­saa­ma­tus­te väl­ti­mi­ne kauba koha­le­toi­me­ta­misel. Wineco ei vas­tu­ta too­de­te koha­le­toi­me­ta­mise vii­vi­tu­se ja tek­ki­nud aru­saa­ma­tus­te eest juhul, kui vii­vi­tus või aru­saa­ma­tus on tin­gi­tud Klien­di poolt tel­li­mu­se vor­mis­ta­misel esi­ta­tud and­me­te eba­täp­susest.

4.6 Trans­por­di käi­gus vigas­ta­da saa­nud saa­de­tis­te­le kus too­ted, kuid mit­te too­te­pa­ken­did, on saa­nud kah­jus­tusi, saa­vad Klien­di­le asen­da­tud. Asen­da­mise või­ma­tuks osu­tu­mise kor­ral paku­me kah­jus­ta­tud kauba mak­su­mu­se hüvi­ta­mist.

4.7 Wineco jätab endale õigu­se muu­ta koha­le­toi­me­ta­mise vii­se.

5. TOOTE GARANTII JA TAGASTAMINE

5.1 Kõik www.wineco.ee vee­bi­poes müü­gil ole­vad too­ted on 100% ori­gi­naa­lid. Too­de­te juu­res ole­vad pil­did on illust­ra­tiiv­se tähen­du­s­e­ga. Vee­bi­poes ole­vad kau­bad oma vär­vi, vor­mi või muu­de para­meet­ri­te poolt võivad mit­te vas­ta­ta tege­lik­ku kau­pa­de suu­rust, vor­mi või vär­vi ost­ja kasu­ta­ta­va kuva­ri oma­dus­te tõt­tu. Iga vee­bi­poes müü­da­va kauba and­med näi­da­tak­se iga kauba juu­res ole­vas kau­ba­kir­jel­duses. Kau­bal on tea­tud keh­ti­vus­ae­ga, mil­le konk­reet­ne täht­aeg näi­da­tak­se kauba paken­dil.

5.2 Vas­ta­valt Võla­õi­gus­sea­du­se­le on Klien­dil õigus taga­ne­da lepin­gust 14 päe­va jook­sul ala­tes kauba kät­te­saa­mi­sest. Tagas­ta­tav kaup peab ole­ma kah­jus­ta­ma­ta, kasu­ta­ma­ta, silti­de­ga, ori­gi­naal­pa­ken­dis ja kor­ra­li­kult paki­tud.

5.3 Kauba tagas­ta­miseks tuleb esi­ta­da kauba tagas­ta­mise aval­dus vabas vor­mis e-pos­ti aad­res­sil wineco@wineco.ee 14 päe­va jook­sul ala­tes kauba kät­te saa­mi­sest. Tagas­ta­mis­aval­dus peab sisal­da­ma tagas­ta­mise põh­just, Klien­di nime, too­te nime ning arve või tel­li­mu­se numb­rit.

5.4 Too­te defek­ti ilm­ne­misel, kohus­tub Klient tea­vi­ta­ma e-kir­ja­ga aad­res­si­le wineco@wineco.ee järg­ne­va info­ga: Klien­di nimi ja kon­tak­tand­med; kae­bu­se esi­ta­mise kuu­päev; too­tel ilm­ne­nud defekt, palu­me lisa­da ka fotod; Wineco OÜ-le esi­ta­tav nõue; arve num­ber, või­ma­lu­sel lisa­da arve koo­pia. Vas­tav aval­dus peab ole­ma saa­de­tud mit­te hil­jem kui 14 päe­va jook­sul pärast defek­ti avas­ta­mist.

5.5 Wineco ei vas­tu­ta: Klien­di süül või hoo­li­ma­tu­sel tek­ki­nud too­te kah­jus­ta­mise eest; defek­ti­de eest, mis on tek­ki­nud too­te mit­te­si­hi­pä­ra­se kasu­ta­mise taga­jär­jel; too­te loo­mu­li­ku füü­si­li­se kulu­mise eest tava­pä­ra­se kasu­ta­mise kor­ral.

5.6 Kauba tagas­ta­mis­ku­lud kan­nab Klient. wineco.ee kan­nab taga­si­saat­mise kulud juhul, kui kaup on kah­jus­tus­te­ga, mida pol­nud välisel vaat­lusel või­ma­lik tuvas­ta­da ning mis pole tek­ki­nud paken­di ava­misel või kui kaup ei ole see, mida oli tel­li­tud.

5.7 Raha tagas­ta­tud kauba eest hüvi­ta­tak­se Klien­di­le arvel­dus­kon­to­le 30 päe­va jook­sul möö­du­misel taga­ne­mis­aval­duse kät­te­saa­mi­sest. Lisaks tagas­ta­tud kauba mak­su­mu­se­le tagas­ta­tak­se ka kauba kät­te­toi­me­ta­mis­ku­lud.

5.8 Kui Klient soo­vib tagas­ta­ta­va too­te vahe­ta­da mõne tei­se too­te või sama too­te tei­se suu­ru­se vas­tu, tasub Klient tagas­ta­va too­te eest pos­ti­ku­lu, väl­ja arva­tud juhul kui tagas­ta­mise põh­ju­seks on mit­te­vas­ta­vus tel­li­tu­le või praak­kaup.

5.9 Kui tagas­ta­tav too­de on hal­ve­ne­nud ja hal­ve­ne­mi­ne on põh­jus­ta­tud asjaolu­dest, mis ei ole tin­gi­tud Wineco OÜ-st ning too­te mit­te­si­hi­pä­ra­se kasu­ta­mise tule­mu­se­na, on Wineco OÜ-l õigus tasaar­ves­ta­da too­te väär­tu­se vähe­ne­mi­ne Klien­di poolt too­te eest tasu­tud ning Klien­di­le tagas­ta­mise­le kuu­lu­va sum­ma­ga.

6. VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 Wineco vas­tu­tab Klien­di ees Wineco poolt käes­ole­va­te tin­gi­mus­te rik­ku­mi­se­ga teki­ta­tud kah­ju eest Ees­ti Vaba­rii­gis keh­ti­va­tes õigusak­ti­des sätes­ta­tud juh­tu­del ja ula­tu­ses.

6.2 Klient vas­tu­tab Wineco ees Klien­di poolt käes­ole­va­te tin­gi­mus­te rik­ku­mi­se­ga teki­ta­tud kah­ju eest Ees­ti Vaba­rii­gis keh­ti­va­tes õigusak­ti­des sätes­ta­tud juh­tu­del ja ula­tu­ses. Klient täie­li­kult vas­tu­tab oma tel­li­mu­ses esi­ta­tud tea­be vas­ta­vu­se tege­lik­ku­se eest ning võtab endale vas­tu­tust kõi­gi taga­jär­ge­de eest, mis ilmu­vad tema esi­ta­tud tea­be eba­täp­su­se tõt­tu.

6.3 Kumb­ki osa­pool ei vas­tu­ta tei­se osa­poo­le ees ning tema käi­tu­mist ei loe­ta käes­ole­va­te tin­gi­mus­te rik­ku­miseks oma mis­ta­hes kohus­tuse teos­ta­mi­se­ga vii­vi­ta­mise või sel­le mit­te­teos­ta­mise tõt­tu, kui nime­ta­tud vii­vi­tu­se või mit­te­teos­ta­mise põh­jus ei olnud nime­ta­tud osa­poo­le poolt kont­rol­li­tav (vää­ra­ma­tu jõud).

6.4 Wineco ei kom­pen­see­ri moraal­set kah­ju, mida võib teki­ta­da Klien­di­le tar­ne­ae­ga­de, hin­da­de ja muu­de tin­gi­mus­te muut­mi­ne käes­ole­va­te tin­gi­mus­te raa­mes.

6.5 Wineco ei kom­pen­see­ri Klien­di kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võt­tis enda pea­le kol­man­da­te (Wineco OÜ-st mit­te­sõl­tu­va­te) isi­ku­te ees kohus­tusi käes­ole­va­te tin­gi­mus­te­ga vas­tu­olus ole­va­tel tin­gi­mus­tel.

6.6 Wineco ei kom­pen­see­ri Klien­di­le tar­ne­ae­ga­de, hin­da­de ja muu­de tin­gi­mus­te muut­mise taga­jär­je­na ilm­ne­nud kasu­ta­ma­ta jää­nud või­ma­lu­si.

6.7 Wineco ei vas­tu­ta vee­bi­poe tege­vu­se kor­ra­tus­te eest, mis ilmu­vad rike­te tõt­tu kol­man­da­te­le isi­ku­te­le kuu­lu­va­tes süs­teemi­des, side­võrk­u­des, -jaama­des või kui on häi­ri­tud kol­man­da­te isi­ku­te tee­nus­te, mida vee­bi­pood kasu­tab, osu­ta­mi­ne.

6.8 Kah­ju­de, mida Wineco peab hüvi­ta­ma, suurt piirab Klien­di poolt tel­li­tud kauba (kau­pa­de) hind.

7. PRIVAATSUS

7.1 www.wineco.ee vee­bi­lehe kasu­ta­mi­se­ga annab Klient sel­ge ja tead­li­ku nõus­ole­ku Wineco ’le enda isi­ku­and­me­te tööt­le­miseks.

7.2 Wineco kasu­tab Klien­di poolt antud isi­ku­and­meid ainult Klien­di ostu­tel­li­mu­se täit­miseks. And­meid käsit­le­tak­se kon­fi­dent­siaal­selt ning ei aval­da­ta kol­man­da­te­le osa­pool­te­le, v.a. siis kui Klien­di poolt vali­tud koha­le­toi­me­ta­mise viis seda eel­dab ning sea­du­se­ga ette­näh­tud juh­tu­del.

7.3 Wineco jätab endale õigu­se saa­ta Klien­di­le infot uute too­de­te ja soo­dus­pak­ku­mis­te koh­ta, kui Klient on tel­li­nud Wineco uudis­kir­ja. Klien­dil on õigus nõu­da oma and­me­te kus­tu­ta­mist Wineco and­me­baasist.

7.4 Käes­ole­va­tes tin­gi­mus­tes regu­lee­ri­ma­ta küsi­mus­tes juhin­du­vad Klient ja Wineco Ees­ti Vaba­rii­gis keh­ti­vast sea­dus­and­lu­sest ning pool­te­va­he­li­si suh­teid regu­lee­ri­va­test teis­test akti­dest.

7.5 Käes­ole­va­te tin­gi­mus­te täit­mi­sest tule­ne­vaid eri­ar­va­mu­si ja vaid­lusi lahen­da­vad poo­led eelkõi­ge läbi­rää­ki­mis­te teel. Kui lepin­gust tule­ne­vaid vaid­lusi ei õnnes­tu lahen­da­da pool­te läbi­rää­ki­mis­te­ga, on nii Klien­dil kui Wineco OÜ-l õigus pöör­du­da oma õigus­te kait­se­ks Tar­bi­ja­kait­se­ame­tis­se või Koh­tus­se.

8. LÕPPSÄTTED

8.1 Käes­ole­va­te­le tel­li­mis­tin­gi­mus­te­le ning wineco.ee e-poe ostu-müü­gi­le­pin­gu­te­le kohal­da­tak­se Ees­ti Vaba­rii­gi õigust. Kui tel­li­mis­tin­gi­mus­te mõni säte on tühi­ne, ei mõju­ta see üle­jää­nud osas tel­li­mis­tin­gi­mus­te ega ostu-müü­gi­le­pin­gu keh­ti­vust. Tühi­ne säte asen­da­tak­se sea­dus­pä­ra­se sät­te­ga, mis on tühi­sele sät­te­le õigus­li­kult ja majan­dus­li­kult kõi­ge lähe­da­sem.

8.2 Kõik nen­des ees­kir­ja­des käsit­le­ma­ta küsi­mu­sed lahen­da­tak­se koos­kõ­las Ees­ti Vaba­rii­gi sea­dus­te­ga.

Kaup­mees on isi­ku­and­me­te vas­tu­tav tööt­le­ja, Kaup­mees edas­tab mak­se­te teos­ta­miseks vaja­li­kud isi­ku­and­med voli­ta­tud tööt­le­ja Mak­se­kes­kus AS-le. tellimuse