Vajad abi ?

Pri­vaat­sustin­gi­mu­sed ja klien­di­and­me­te käit­le­mi­ne

Pri­vaat­sustin­gi­mu­sed

Klien­di­and­me­te tööt­le­mise põhi­mõt­ted

Käes­olev doku­ment mää­rat­leb Wineco käsu­tuses ole­va­te klien­di­and­me­te tööt­le­mise ees­mär­gid, koos­sei­su, tööt­le­mise ning salas­ta­tu­se.

Kes on klient?

Isik, kes tel­lib Wineco too­teid ja kasu­tab meie e-poo­di.

Mis on klien­di­and­med?

Klien­di­and­med on iga­su­gu­ne info, mis on Wineco OÜ-le oma klien­di koh­ta tea­da (nt klien­di nimi, isi­ku­kood, kon­tak­tand­med, tehin­gu­te and­med).

Mis on klien­di­and­me­te tööt­le­mi­ne?

Klien­di­and­me­te tööt­le­mi­ne on iga­su­gu­ne klien­di­and­me­te­ga tehtav toi­ming (sh klien­di­and­me­te kogu­mi­ne, sal­ves­ta­mi­ne, kor­ras­ta­mi­ne, säi­li­ta­mi­ne, muut­mi­ne, ava­li­kus­ta­mi­ne, juur­de­pää­su või­mal­da­mi­ne klien­di­and­me­te­le, pärin­gu­te ja väl­ja­võ­te­te tege­mi­ne, kasu­ta­mi­ne, edas­ta­mi­ne, ühen­da­mi­ne, sul­ge­mi­ne, kus­tu­ta­mi­ne ja hävi­ta­mi­ne).

Kes on klien­di­and­me­te tööt­le­ja?

Klien­di­and­me­te tööt­le­ja on Wineco (reg. kood 11182470, Laki 11E, Tal­linn, Har­ju­maa, 12915, Ees­ti). Klien­di­and­me­te voli­ta­tud tööt­le­ja on Mak­se­kes­kus AS, DPD Ees­ti AS, Itel­la Smart­POST .

Kes on kol­mas isik?

Kol­mas isik on füü­si­li­ne või jurii­di­li­ne isik, kes ei ole klient ega klien­di­and­me­te tööt­le­ja.

Töö­del­da­va­te klien­di­and­me­te koos­seis

Wineco kogub klien­di­and­meid järg­mises koos­sei­sus:

 • ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 • isikukood/registrikood;
 • elukoht/asukoht;
 • arvel­dus­ar­ve;
 • kon­tak­tand­med.
 • tehin­gu­te and­med (klien­di poolt soo­ri­ta­tud ostu­de and­med)
 • and­med har­ju­mus­te, eelis­tus­te ja rahul­olu koh­ta (nt and­med too­de­te kasu­ta­mise aktiiv­su­se, kasu­ta­ta­va­te too­de­te ja klien­di­ra­hul­olu koh­ta ning kae­bus­te­ga seo­tud and­med);

Sea­du­ses sätes­ta­tud alus­tel on Wineco OÜ-l õigus töö­del­da klien­di koh­ta käi­vaid and­meid, mida ei ole käes­ole­vas Nõus­ole­kus nime­ta­tud.

Mil­li­ne on klien­di­and­me­te tööt­le­mise ees­märk?

Wineco tööt­leb klien­di­and­meid sel­leks, et:

 • täi­ta klien­di tel­li­must;
 • kaits­ta oma riku­tud või vaid­lus­ta­tud õigu­si ;
 • pare­mi­ni mõis­ta klien­ti­de ootusi ning see­lä­bi pak­ku­da klien­di­le sobi­vaid, kva­li­teet­seid too­teid;
 • täi­ta oma kohus­tusi, mis tule­ne­vad õigus­normi­dest.

Mil­lis­tel juh­tu­del Wineco aval­dab klien­di­and­meid?

Klien­di­and­med on sala­ja­sed, neid ei väl­jas­ta­ta ning nei­le ei või­mal­da­ta Kol­man­da­te isi­ku­te poolt ligi­pää­su, ilma Klien­di eel­ne­va nõus­ole­ku­ta, v.a sea­dus­tes ette­näh­tud juh­tu­del.
Pos­ti­tus­fir­ma­de­ga on Wineco sõl­mi­nud lepin­gud edas­ta­ta­va tea­be kon­fi­dent­siaal­se kasu­ta­mise koh­ta.

Kui­das Wineco kasu­tab klien­di­and­meid tee­nus­te pak­ku­misel?

Wineco saa­dab Klien­ti­de­le too­de­te pak­ku­mi­si. Klien­dil on õigus igal igal ajal Wineco OÜ-ga ühen­dust võt­ta, et tea­ta­da oma soo­vist per­so­naal­seid pak­ku­mi­si mit­te saa­da.

Kui­das muu­ta oma klien­di­and­meid ja taot­le­da nen­de tööt­le­mise lõpe­ta­mist?

Klien­dil on õigus tut­vu­da oma klien­di­and­me­te­ga e-pos­ti wineco@wineco.ee vahen­dus­el.
Klien­dil on õigus nõu­da oma and­me­te tööt­le­mise lõpe­ta­mist ja/või kogu­tud and­me­te kus­tu­ta­mist, kui vas­tav õigus tule­neb isi­ku­and­me­te kait­se sea­dust või muust õigusak­tist. Kui te ei soo­vi turun­dus­li­ku infot, siis palu­me pöör­du­da meie poo­le.

Kust saab täien­da­vat infot klien­di­and­me­te tööt­le­mise koh­ta?

Kui soo­vi­te oma klien­di­and­me­te tööt­le­mise koh­ta põh­ja­li­ku­mat sel­gi­tust, kir­ju­ta­ge e-pos­ti aad­res­sil wineco@wineco.ee. Vas­ta­me Teie kir­ja­de­le töö­päe­vi­ti kel­la 09.00–17.00ni.

Küp­si­sed (ingl: Coo­kies) ja mil­leks neid kasu­ta­tak­se?

Wineco.ee vee­bi­pood kasu­tab küp­si­sed (coo­kies), see­tõt­tu pea­vad ole­ma brau­se­ri sea­de­tes need luba­tud. Vee­bi­poo­di külas­ta­des loe­tak­se küp­si­sest sinu sea­ded ning kuva­tak­se lehe­külg vas­ta­valt sinu poolt varem vali­tud sea­de­te­le. See on vaja­lik näi­teks sel­leks, et väl­ja­lo­gi­misel säi­lik­sid sinu ostu­korv, soo­vi­korv, eel­sal­ves­ta­tud tar­nead­res­sid jms.
Küp­si­seid (coo­kies) on täies­ti tur­va­li­ne teks­ti­fai­li­ke, mil­le vee­bi­leht jätab ülal­ni­me­ta­tud põh­jus­tel sinu arvu­tis­se. Seda teks­ti­fai­li on või­ma­lik kus­tu­ta­da, kuid seda ei ole või­ma­lik kel­lel­gi käi­vi­ta­da ning see­tõt­tu pole neis ka ohte arvu­ti­le.
Kui sinu vee­bib­rau­ser on sea­tud auto­maat­selt küp­si­seid (coo­kies) blo­kee­ri­ma või sind hoia­ta­ma, kui mõni vee­bi­leht küp­si­seid (coo­kies) kasu­tab, siis wineco.eu vee­bi­pood täis­funkt­sio­naal­su­se­ga ei töö­ta.

Kaup­mees on isi­ku­and­me­te vas­tu­tav tööt­le­ja, Kaup­mees edas­tab mak­se­te teos­ta­miseks vaja­li­kud isi­ku­and­med voli­ta­tud tööt­le­ja Mak­se­kes­kus AS-le. kliendiandmete