Vajad abi ?

Tar­ne­tin­gi­mu­sed

Pea­le e-poes tel­li­mu­se kin­ni­ta­mist ning mak­se lae­ku­mist Wineco arvel­dus­kon­to­le toi­me­ta­tak­se too­ted Tei­le koha­le Teie poolt tel­li­mu­se vor­mis­ta­misel mär­gi­tud koh­ta. Juhul kui tel­li­mus ei mahu Smart­post või Omni­va paki­au­to­maa­ti, siis saa­de­tak­se tel­li­mus Teie poolt sises­ta­tud aad­res­si­le kasu­ta­des kul­ler­tee­nust.

Palun jäl­gi­ge tel­li­mu­se vor­mis­ta­misel esi­ta­ta­va­te kon­tak­tand­me­te õig­sust väl­ti­maks vii­vi­tusi ja aru­saa­ma­tusi too­de­te koha­le­toi­me­ta­misel. Wineco ja kul­ler­fir­ma ei vas­tu­ta too­de­te koha­le­toi­me­ta­mise vii­vi­tu­se ja tek­ki­nud aru­saa­ma­tus­te eest juhul, kui vii­vi­tus või aru­saa­ma­tus on tin­gi­tud Teie poolt tel­li­mu­se vor­mis­ta­misel esi­ta­tud and­me­te eba­täp­susest või eba­õig­susest.

Too­ted antak­se kul­le­ri poolt Tei­le üle koos saa­te­le­he­ga. Enne saa­te­lehe all­kir­jas­ta­mist soo­vi­ta­me tun­gi­valt Teil too­de­te pakend üle vaa­da­ta ja sel­le välis­te vigas­tus­te kor­ral teha kul­le­ri saa­te­le­he­le vas­tav mär­kus. Palu­me Teil vigas­ta­tud paken­di­ga too­test tea­ta­da e-mai­li aad­res­si­le: wineco@wineco.ee või Wineco klien­di­tee­nin­duse kon­takt­te­le­fo­ni­le: +372 5656 9944. Kul­ler­fir­ma poolt vigas­ta­tud paken­di­ga too­de asen­da­tak­se.

Juhul kui ole­te vali­nud tar­ne­tin­gi­mu­seks “Tulen ise kau­ba­le järe­le”, siis on või­ma­lik oma tel­li­mus saa­da kät­te Wineco esin­du­sest aad­res­silt Laki tn 11e Tal­linn. Esin­dus on ava­tud E-R 10:00–17:00. Täp­se­ma info saa­miseks võt­ke ühen­dust meie klien­di­toe­ga tele­fo­nil +372 5656 9944 või kir­ju­ta­des wineco@wineco.ee

Tar­ne­aeg — kuni 3 töö­päe­va.

wineco

Tee­nus Suu­rus EE-EE EE-LV EE-LT
Paki­au­to­maa­di tee­nus S 2.35 6.08 6.96
Paki­au­to­maa­di tee­nus M 2.99 6.89 6.75
Paki­au­to­maa­di tee­nus L 3.99 7.76 8.63

Hin­da­de­le lisan­dub käi­be­maks.

Kapi suu­rus Paki mõõt­med Paki kaal Hind
XS kuni 5 cm * 36 cm * 45 cm kuni 5 kg 1,99 € + 20%
S kuni 12 cm * 36 cm * 60 cm kuni 35 kg 2,35 € + 20%
M kuni 20 cm * 36 cm * 60 cm kuni 35 kg 3,02 € + 20%
L kuni 38 cm * 36 cm * 60 cm kuni 35 kg 4,05 € + 20%
XL kuni 60 cm * 36 cm * 60 cm kuni 35 kg 5,40 € + 20%

Kaup­mees on isi­ku­and­me­te vas­tu­tav tööt­le­ja, Kaup­mees edas­tab tar­ne teos­ta­miseks vaja­li­kud isi­ku­and­med voli­ta­tud tööt­le­ja­le (Smart­post või Omni­va).