Vajad abi ?

Kui­das muu­ta gaasi tar­biv kor­ter­ma­ja ela­ni­ke­le ohu­tuks?

Kui­das muu­ta gaasi tar­biv kor­ter­ma­ja ela­ni­ke­le ohu­tuks?

Et taga­da kor­ter­ma­ja vas­ta­vust nõue­te­le ning ohu­tut elu­kesk­kon­da ela­ni­ke­le, tuleb ven­ti­lat­sioo­ni –ja gaa­si­süs­teemi­de­le lähe­ne­da ter­vik­li­kult. Kor­te­ri­si­se­sed gaa­si­süs­tee­mid vaja­va­vad töö­ta­miseks õhku, mil­le tagab toi­miv ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem. Iga kor­ter­ma­ja on eri­nev, see­tõt­tu ei saa raken­da­da kõi­gi maja­de puhul stan­dard­seid lahen­dusi. Majad on ehi­ta­tud eri­ne­va­tel aega­del ning neis on raken­da­tud eri­ne­vaid teh­no­süs­teemi­de lahen­dusi. Mis sobib ühe­le, ei pruu­gi olla mõist­lik tei­se­le maja­le. Kui gaa­si­süs­tee­mid asu­vad kor­te­ris, siis nõue­te­ko­ha­ne ning ohu­tu kor­ter­ma­ja vas­tab järg­mis­te­le punk­ti­de­le:

  • Kor­ter­ma­jas peab ole­ma nõue­te­ko­ha­ne ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem ( sh. sis­se­puh­ke kui ka väl­ja­tõm­be­süs­teem)
  • Gaa­si­süs­teemi­de suit­su ära­juh­ti­miseks mõel­dud korst­na lõõ­rid pea­vad ole­ma töö­kor­ras ning regu­laar­selt kont­rol­li­tud ja puhas­ta­tud
  • Kor­te­ri­tes ole­vad gaa­si­sead­med pea­vad ole­ma nõue­te­ko­ha­selt kont­rol­li­tud ning töö­kor­ras
  • Kor­te­ri­tes pea­vad ole­ma pai­gal­da­tud vin­gu­ga­asi andu­rid
  • Ühis­ka­su­tuses ole­vad gaa­si­süs­tee­mid pea­vad ole­ma nõue­te­ko­ha­selt audi­tee­ri­tud

Tih­ti on aga mõist­lik vaa­da­ta tule­vik­ku ning kaalu­da kogu teh­no­süs­teemi­de ümber ehi­ta­mist täna­päe­va­semaks — ohu­tuks ja ener­gia­tõ­hu­saks. Või­ma­lus on kor­ter­ma­ja van­ni­tu­ba­des ole­vad gaa­si­vee­soo­jen­did muu­ta tsent­raal­seks süs­tee­miks ning lisa­da selle­le soo­vi kor­ral soo­just­ta­gas­ta­vu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem, mis on ener­gia­tõ­hu­sam ning mille­le laiene­vad Kre­dexi toe­tus­meet­med. Igal lahen­dus­el on omad plus­sid ja mii­nu­sed, see­tõt­tu tuleb lähe­ne­da iga­le maja­le per­so­naal­selt koos­töös spet­sia­lis­ti­de ning pro­jek­tee­ri­ja­te­ga Enam­le­vi­nu­mad lahen­dus­ed kor­ter­ma­ja­de puhul, kes kasu­ta­vad eri­ne­vaid gaa­si­süs­tee­me, on järg­ne­vad:

Ole­mas­ole­va loo­mu­li­ku teh­no­süs­tee­mi kor­da sead­mi­ne

Antud lahen­duse reno­vee­ri­mi­ne tagab ela­ni­ke­le ohu­tu elu­kesk­kon­na ning ter­vis­li­ku sise­klii­ma. Reno­vee­ri­mi­ne on sood­sam kui täna­päe­va­ne soo­jus­ta­gas­ta­vu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni ja küt­te­la­hen­dus. Süs­tee­mi mii­nus poo­leks on see, et loo­mu­lik ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem tõs­tab iga­kuiseid küt­te­ku­lusid kül­mal perioo­dil kuni 30 %. See pee­gel­dub kal­li­ma­tes küt­te­ar­ve­tes. Sel­ge on aga see, et iga väl­ja­mi­nek on tühi­ne võr­rel­des inime­lu­ga. Antud lahen­duse reno­vee­ri­mise puhul tuleb sil­mas pida­da all­järg­ne­vat:

Taga­da õhu juur­de­vool gaa­si­sead­me­ga varus­ta­tud ruumis
Ruumis, kus asub gaa­si­sea­de, peab uks ole­ma põran­da lähe­dal varus­ta­tud õhu juur­de­voo­lu ava­ga, suu­ru­ses vähe­malt 300 cm². Lae all peab ole­ma eral­di lõõ­ris ven­ti­lat­sioo­ni ära­tõm­be ava, mis ei tohi paik­ne­da suit­su­lõõ­ris. Hoo­ne välis­sein peaks ole­ma varus­ta­tud värs­ke­õhu sis­se­puh­ke ava­de­ga, et taga­maks pii­sav õhu­va­he­tus. Ven­ti­lat­sioo­ni­avad välis­sei­nas pea­vad ole­ma ala­ti ava­tud.

Ven­ti­lat­sioo­ni ja gaasi lõõ­rid pea­vad ole­ma töö­kor­ras ning kont­rol­li­tud
Et taga­da töö­kor­ras ära­tõm­be lõõ­rid, tuleb neid las­ta kont­rol­li­da kord aas­tas sel­leks päde­vust oma­val ette­võt­tel. Sel­leks on vaja­lik video uuring, puhas­tus kui ka vaja­du­sel õhu­ka­na­li­te mõõ­dis­ta­mi­ne ning reno­vee­ri­mi­ne.

Kont­rol­li­ge üle gaa­si­sead­med ning gaa­si­to­rus­tik
Ohu­tuse taga­miseks tuleb gaa­si­sead­meid regu­laar­selt hool­da­da vas­ta­valt hool­dus­ju­his­te­le. Sel­le eest peab hoo­lit­se­ma kor­te­ri­oma­nik. Samu­ti vajab regu­laar­selt kont­rol­li gaas­to­rus­ti­kud ja gaa­si­pai­gal­di­sed. Kui need on üle 15 aas­ta vanad ning asu­vad ühis­kond­li­kult kasu­ta­va­tes ruumi­des, tuleb seda teha kord iga nel­ja aas­ta tagant. Hool­da­ma­ta ja mit­te­kor­ras sead­med tuleb kor­ras­ta­da või väl­ja vahe­ta­da.

Pai­gal­da­ge kõi­ki­des­se kor­te­ri­tes­se vin­gu­ga­asi andu­rid
Pida­ge mee­les, et vin­gu­gaas on vär­vi­tu ja lõh­na­tu, tapab kii­res­ti ja seda ei ole või­ma­lik tun­da ega näha. Kui gaa­si­sea­de on pese­mis­ruumis, siis tuleb osta niis­kus­kin­del vin­gu­ga­asi andur.

Teh­no­süs­teemi­de reno­vee­ri­mi­ne täna­päe­va­seks, ohu­tuks ja ener­gia­tõ­hu­saks

Et muu­ta kor­ter­ma­ja täna­päe­va­seks, ohu­tuks ning ener­gia­tõ­hu­saks, tuleb vaa­del­da hoo­ne teh­no­süs­tee­me ter­vi­ku­na. Kaa­lu­ma peab ven­ti­lat­sioo­ni — ja gaa­si­süs­teemi­de reno­vee­ri­mist. Olu­li­ne on lei­da hoone­le kõi­ge opti­maal­sem lahen­dus ning sel­le väl­ja­töö­ta­miseks tuleb kind­las­ti kaa­sa­ta oma ala asja­tund­jad. Mil­li­sed on või­ma­lu­sed, ole­neb sel­lest, mis eta­pis ja sei­su­kor­ras on kor­ter­ma­ja. Põhi­li­sed kri­tee­riu­mid on:

  • Kas kor­ter­ma­ja on juba reno­vee­ri­tud ( soo­jus­ta­tud sei­nad ja pai­gal­da­tud aknad) ?
  • Kas ja kui­das on lahen­da­tud ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem ?
  • Kas küt­te­süs­teem on reno­vee­ri­tud?
  • Kas maja gaasi vee­soo­jen­did on või­ma­lik ning mõist­lik viia kor­te­rist väl­ja, muu­tes süs­tee­mi stat­sio­naar­seks?

Kui soo­vi­da muu­ta maja teh­no­süs­tee­mid ener­gia­tõ­hu­saks, peab leid­ma vii­si, kui­das raken­da­da soo­just­ta­gas­ta­vust kas ven­ti­lat­sioo­ni või küt­te näol. Sel­leks on all­järg­ne­vad või­ma­lu­sed:

Tsent­raal­ne soo­jus­ta­gas­ta­vu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni süs­teem
Sel­le lahen­duse käi­gus raja­tak­se ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem kogu hoone­le tsent­raal­se ven­ti­lat­sioo­ni­sead­me abil, kus värs­ke õhk juhi­taks

e kor­te­ri elu- ja maga­mis­tu­ba­des­se ning kasu­ta­tud heitõhk tõm­ma­tak­se
väl­ja köö­gist, WC-st ja van­ni­toast. Ven­ti­lat­sioo­ni­sea­de pai­gal­da­tak­se hoo­ne pöö­nin­gu­le (katu­se­le),
tre­pi­kotta või keld­ris­se.
Süs­tee­mi eel­duseks ei tohiks olla välis­fas­saad veel reno­vee­ri­tud, sest torus­tik pai­gal­da­tak­se sei­na
soo­jus­tuse alla.

De-tsent­raal­ne soo­jus­ta­gas­ta­vu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni süs­teem
Lahen­duse käi­gus raja­tak­se auto­noom­sed ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mid igas­se kor­te­ris­se, mil­le käi­gus saab
iga kor­ter oma ven­ti­lat­sioo­ni­sead­me auto­noom­se värs­ke­õhu­va­rus­tu­se­ga.
Süs­tee­mi posi­tiiv­ne pool on, et õhu­va­he­tust on või­ma­lik regu­lee­ri­da iga kor­te­ri oma­ni­ku poolt
ise­seis­valt. Lahen­dus on ener­gia­tõ­hus, kuid mii­nuspoo­leks on vaja­dus veda­da kor­te­ri­tes
ven­ti­lat­sioo­ni­to­rus­tik, et õhu­va­he­tus toi­muks igas ruumis.

Kom­bi­nee­ri­tud tsent­raal­ne küt­te- ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­teem
Sel­le süs­tee­mi puhul pai­gal­da­tak­se hoo­ne katu­se­le soo­just­ta­gas­ta­vu­se­ga ven­ti­lat­sioo­ni süs­teem, mis
on ühen­da­tud soo­ja­sõl­mes ole­va soo­jus­pum­ba­ga. Hoo­nest tõm­ma­tak­se ven­ti­lat­sioo­ni õhk ära
mär­ga­dest ruumi­dest ven­ti­lat­sioo­ni šahti­de kau­du katu­se­le. Saa­da­vat soo­jus­ener­giat kasu­ta­tak­se
kesk­küt­te vee soo­jen­da­miseks. Sel­leks, et antud süs­tee­mi raken­da­da maja­des, kus tar­be­vett
soo­jen­da­tak­se gaa­si­ga, on olu­li­ne viia gaa­si­vee­soo­jen­did mär­ga­dest ruumi­des ära, muu­tes süs­tee­mi
tsent­raal­seks.

Tsent­raal­se gaa­si­vee­soo­jen­di pai­gal­da­mi­ne
Lahen­duse käi­gus pai­gal­da­tak­se hoo­ne pöö­nin­gu­le või keld­ris­se tsent­raal­ne maa­gaa­sil töö­tav
vee­soo­jen­di. Raja­tak­se uus soo­ja tar­be­vee süs­teem. Ole­mas­ole­vad auto­noom­sed vee­soo­jen­did
kor­te­ri­tes lik­vi­dee­ri­tak­se.
Sel­le lahen­duse suureks eeli­seks on kor­te­ri­tes asu­va­te nö. ohu­kol­le­te lik­vi­dee­ri­mi­ne, saa­vu­ta­tak­se
täie­lik kont­roll sead­me töö kva­li­tee­di üle.

Koos­toot­mis­jaa­ma pai­gal­dus
Kogu süs­teem on üles­ehi­tu­selt sar­na­ne eel­mi­se­ga – st. tuleb tsent­raal­ne ener­gia­al­li­kas, uus soo­ja tar­be­vee
süs­teem. Maa­gaa­sil töö­tav koos­toot­mis­jaam too­dab lisaks soo­ja­le vee­le ka elekt­rit mida saab hoo­ne
ener­gia­süs­teemi­de tar­beks kasu­ta­da. Kor­ter­ma­ja­des kasu­ta­tak­se mini-koos­toot­mis­jaa­mu võim­su­se­ga
ala­tes 5kW. Sead­me eelis on liht­ne – too­tes soo­jus- ning elekt­ri­ener­giat koha­peal, jää­vad ära ener­gia
üle­kan­de­tasud, tras­si­kaod jne.

Kok­ku­võt­teks

Iga maja tuleb vaa­del­da indi­vi­duaal­selt ning läh­tu­da tuleb just ole­mas­ole­vast olu­kor­rast. Kõi­ge pare­ma
tule­mu­se saab, kui kom­bi­nee­ri­da üle­val mai­ni­tud süs­tee­me oma­va­hel. Kui­gi ener­gia­tõ­hu­sad süs­tee­mid on esma­pil­gul kal­li­mad, võib see pike­mas pers­pek­tii­vis olla tun­du­valt mõist­li­kum lahen­dus. Kui süs­tee­mi
väl­ja­ehi­ta­mi­se­ga kaas­neb ener­gia­tõ­hu­su­se lahen­dus, on või­ma­lik Kre­dexilt taot­le­da reno­vee­ri­mis­töö­deks
lisa­toe­tust ise­gi siis, kui kor­ter­ma­ja on juba eel­ne­valt osa­li­selt reno­vee­ri­tud või toe­tust saa­nud.
Olu­li­ne on kaa­sa­ta otsus­ta­mise faasi osa­poo­led, kes tegut­se­vad hoo­ne põhis­te ener­gia­tõ­hu­su­se
süs­teemi­de vald­kon­nas ning oma­vad koge­mu­si kor­ter­ma­ja­de teh­no­süs­teemi­de lahen­da­misel ter­vi­ku­na.
Gaasi kasu­ta­vad kor­ter­ma­ja­de reno­vee­ri­mise käi­gus on häda­va­ja­lik kasu­ta­da koos­töö­part­ne­rid kes
suu­da­vad näha ter­vik­pilti ven­ti­lat­sioo­ni-, küt­te- ja gaa­si­süs­teemi­de näol.
On hoo­neid, kus täna­päe­va­sed lahen­dus­ed ei ole sobivad ning lähe­ne­ma peab täies­ti inno­vaa­ti­li­selt,
kom­bi­nee­ri­des eri­ne­vaid lahen­dusi oma­va­hel, et kõi­ge opti­maal­sem ees­märk saaks saa­vu­ta­tud.