Vajad abi ?

Gaa­si­sead­med ohu­tuks enne küt­te­pe­rioo­di algust

Gaa­si­sead­med ohu­tuks enne küt­te­pe­rioo­di algust

gaasiohutus

Kor­te­ri­te ning era­mu­te teh­ni­li­se sei­su­kor­ra uuring

Kor­te­r­ela­mu­te gaa­si­sead­me­te ja -torus­ti­ke ohu­tust ja kor­ras­hoi­du tuleb kont­rol­li­da vähe­malt kord kol­me aas­ta jook­sul ning see peab ole­ma doku­men­tee­ri­tud.

Küt­te­ga­asi ohu­tuse sea­dus sätes­tab, et gaa­si­sead­me oma­nik peab taga­ma, et sead­meid ja ka torus­tik­ku õigel ajal hool­da­taks. Samu­ti on täh­tis jälgida, et ruumis, kus gaa­si­sea­de asub, oleks taga­tud pii­sav ven­ti­lat­sioon nii põle­mis­õ­hu jaoks kui ka lek­ki­nud gaasi ära­juh­ti­miseks.

Kont­rol­li käi­gus hin­na­tak­se visuaal­selt kor­te­ri­si­sest torus­tik­ku (toru mater­jal, ühen­dus­voo­li­kud, toru­lii­ted jne); kont­rol­li­tak­se gaa­si­de­tek­toriga, et ei esineks gaa­silek­keid; kont­rol­li­tak­se üle sead­med töö­olu­kor­ras; kont­rol­li­tak­se sead­me­te põle­mis­õ­hu varus­tust ning pai­gal­dus­ruumi­de ven­ti­lat­sioo­ni.

Augus­tis eri­ti sood­ne

Kor­te­ri­ühis­tu­te­le on gaa­si­sead­me­te kont­roll augus­ti­kuus poo­le sood­sam! Ter­ve kor­te­r­ela­mu kont­rol­li puhul iga tei­ne kor­ter tasu­ta!

Lisaks spet­sia­lis­ti koos­ta­tud kont­rol­li­ak­ti­le jaga­me nõu ja soo­vi­tusi sead­me­te pai­gal­duse ja hool­duse osas ja paku­me tasu­ta kon­sul­tat­sioo­ni ning soo­vi­tusi eda­sis­teks tege­vus­teks.

Vin­gu­gaas

Maa­gaas, mis toru­dest lek­ki­ma kipub, on lõh­nas­ta­tud just sel­leks, et leket oleks või­ma­lik kii­res­ti avas­ta­da. Ala­tes 1.01.2018 kohus­tus­lik pai­gal­dad vin­gu­ga­asi (CO) andur elu­ruumi­des­se, kus paik­neb korst­na­ga ühen­da­tud gaa­si­sea­de (näi­teks gaa­si­vee­soo­jen­da­ja või ruu­mi­õhust sõl­tuv katel).

Vin­gu­gaa­si­an­du­ri­te vali­ku puhul peaks läh­tu­ma ruumist, kuhu see pai­gal­da­tak­se (kas on tege­mist näi­teks köö­gi­ga või niis­ke ruu­mi­ga). Pai­gal­dus­ko­ha vali­misel tuleb alu­seks võt­ta sead­me pai­gal­dus­ju­hend. Põhi­ree­gel on see, et andur peaks asu­ma ini­m­ese hin­ga­mis­tee­de kõr­gu­sel.

Õnne­tust aitab enne­ta­da gaa­si­sead­me pai­gal­dus­ruu­mi ja ka kor­te­ri pii­sav õhu­va­rus­tus (õhu juur­de­vool ja ven­ti­lat­sioon), nõue­te­le vas­tav suit­su­gaa­si­de väl­ja­juh­ti­mi­ne ning õie­ti pai­gal­da­tud vin­gu­ga­asi andur.

Nõus­ta­me vin­gu­gaa­si­an­du­ri­te vali­kul, kor­ral­da­me varus­tuse ja kogu maja vin­gu­gaa­si­an­du­ri­te paigalduse/vahetuse kor­ral pai­gal­dus TASUTA!

KÜSI PAKKUMIST KOHE
[recap­tc­ha]