Vajad abi ?

KASULIKKU
august 8, 2018
gaasiohutus

Gaa­si­sead­med ohu­tuks enne küt­te­pe­rioo­di algust

Kor­te­ri­te ning era­mu­te teh­ni­li­se sei­su­kor­ra uuring Kor­te­r­ela­mu­te gaa­si­sead­me­te ja -torus­ti­ke ohu­tust ja kor­ras­hoi­du tuleb kont­rol­li­da vähe­malt kord kol­me aas­ta jook­sul ning see peab ole­ma doku­men­tee­ri­tud. Küt­te­ga­asi […]
juuli 9, 2018

Sõb­ra­le töö, Sul­le tasu!

Otsi­me tiku­tu­le­ga taga nuti­kat ja oskus­lik­ku Teh­no­süs­teemi­de hool­dus­teh­ni­kut Tut­vu töö­pak­ku­mi­se­ga lähe­malt »>siin«<. Kas Sinu sõp­ra­de seas on kee­gi, keda jul­geksid soo­vi­ta­da meie tii­mi..? Tahad tee­ni­da 150 […]
juuni 13, 2018
riigieelarve

Kui­das val­mis­tu­da ette rekonst­ruee­ri­mis­toe­tus­te taot­le­miseks?

April­li kes­kel jaga­si­me teiega head uudist: Rii­gi­eel­ar­ve stra­tee­gia läbi­rää­ki­mis­te käi­gus otsus­tas valit­sus eral­da­da nel­jal järg­misel aas­tal kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks 100 mil­jo­nit eurot, päi­ke­se­pa­neeli­de soe­ta­miseks lisaks 1 mil­jon eurot. […]
juuni 13, 2018
kasvuhoonegaaside

Tee­kond mada­la süsiniku­sisaldusega maa­il­ma poo­le

Suund: väh­ese süsiniku­sisaldusega ühis­kond Inim­kond võib pea­gi sat­tu­da sil­mit­si klii­ma­muu­tus­test põh­jus­ta­tud krii­siga. Jät­ka­tes vana­vii­si võib jär­jest muu­tuv ilmas­tik põh­jus­ta­da prob­lee­me suu­re­le hul­ga­le inim­kon­nast ning hävi­ta­da öko­süs­tee­mi. […]