Vajad abi ?

KASULIKKU
veebruar 2, 2018
korteriühistu

Mis on meie kor­te­ri­ühis­tu nimi?

Mit­med kor­te­ri­ühis­tu esi­me­hed, kel­le­ga ole­me aas­ta algu­ses koos­tööd tei­nud, on ülla­tu­se­na avas­ta­nud, et kor­te­ri­ühis­tu jurii­di­li­ne nimi on muu­tu­nud. 2018. aas­ta 1. jaa­nua­ril jõus­tus 2014. aas­tal vas­tu […]
jaanuar 19, 2018
energiasääst

Ener­giasääst kor­te­r­ela­mus on meie endi teha

Suu­rem osa Ees­ti ela­nik­kon­nast elab kor­te­r­ela­mu­tes. Val­dav osa kor­te­r­ela­mu­test on ehi­ta­tud aas­ta­tel 1950–1990, kui ehi­tus­stan­dard ei sead­nud suu­ri nõud­mi­si mater­ja­li­de­le ning ehi­tus­töö kva­li­tee­dist olu­li­se­maks pee­ti kvan­ti­teeti. […]
detsember 2, 2017

Ven­ti­lat­sioon ja sise­õhu kva­li­teet

Sise­õhu kva­li­teet on väga olu­li­ne, kuna me vee­da­me suu­re­ma osa päe­vast sise­ruumi­des. Sise­õhu kva­li­tee­ti hal­vendab sis­se­tu­lev saas­tu­nud välis­õhk (auto­de heit­gaa­sid, töös­tuse ja kat­la­ma­ja­de heit­gaa­sid, tolm, õie­tolm […]
november 14, 2017

Ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne kui tule­vi­ku pant

Ees­ti ela­mu­fon­dist moo­dus­ta­vad ela­mis­pin­na jär­gi ligi­kau­du 2/3 kor­ru­s­ela­mud ja 1/3 väi­keela­mud. Teh­tud uurin­gu­te alu­sel on väi­keela­mu­te kesk­mi­ne vanus roh­kem kui 50 aas­tat, suur­pa­neel­ela­mu­tel kesk­mi­selt 25 – […]