Vajad abi ?

Kor­te­r­ela­mu kor­da — kui­das?

Kor­te­r­ela­mu kor­da — kui­das?

renoveerimise

Uurin­gud on näi­da­nud, et pisut enam kui 30 prot­sen­ti Ees­tis kasu­ta­ta­vast ener­giast kulub ela­mu­te­le ning see­tõt­tu on vaja­lik suu­ren­da­da tead­lik­kust ener­giasääs­tust ning luua või­ma­lu­si püs­ti­ta­da ener­gia­tõ­hu­said eluase­meid ning muu­ta ener­gia­tõ­hu­saks ole­mas­ole­vaid.

 

Kõi­ge suu­rem soo­jus­ener­gia kok­ku­hoiu potent­siaal on kind­las­ti kor­te­r­ela­mu­tes. Maja­de ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne, sh küt­te­süs­tee­mi uuen­da­mi­ne, toob sel­le ela­ni­ke­le kaa­sa olu­li­se sääs­tu.
Ener­giasääst­lik maja on ter­vis­lik, soe, hea heli­iso­lat­sioo­ni­ga ja õdus. Lisaks peaks iga oma­nik arves­ta­ma ka asjao­lu­ga, et reno­vee­ri­tud kor­ter­ma­jja soo­vi­tak­se meel­sa­mi­ni kor­te­rit osta ning ollak­se nõus tasu­ma ka suu­re­mat soe­tus­mak­su­must.

Ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne

Kor­te­r­ela­mu ter­vik­li­ku rekonst­ruee­ri­mise puhul saa­vad teos­ta­tud järg­ne­vad tööd:
fas­saa­di rekonst­ruee­ri­mi­ne;
— katu­se rekonst­ruee­ri­mi­ne;
— katus­lae soo­jus­ta­mi­ne;
— aken­de vahe­ta­mi­ne — seal­juu­res tõs­te­tak­se kül­ma­sil­da­de väl­ti­miseks aknad soo­jus­tuse tasa­pinda või soo­jus­ta­tak­se akna­pa­led;
— väli­sus­te vahe­ta­mi­ne;
— keld­ri­lae soo­jus­ta­mi­ne;
küt­te­süs­tee­mi reno­vee­ri­mi­ne;
— ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi uue soo­jus­ta­gas­tu­se­ga süs­tee­mi­ga asen­da­mi­ne või ven­ti­lat­si­soo­ni­süs­tee­mi rekonst­ruee­ri­mi­ne;
— sead­me­te pai­gal­da­mi­ne taas­tu­v­ener­gia kasu­ta­miseks kor­te­r­ela­mus
— lif­ti­de rekonst­ruee­ri­mi­ne.

Kor­te­r­ela­mu ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne suu­rendab kaht­le­ma­ta hoo­ne ener­gia­tõ­hu­sust aga ka pikendab sel­le elu­iga, tõs­tab väär­tust kin­nis­va­ra­tu­rul ning toob kaa­sa para­ne­nud sise­klii­ma.  Ter­vik­lik­ku rekonst­ruee­ri­mist saab pla­nee­ri­da ka pike­maaja­li­selt, mit­mes eta­pis.

Kor­te­ri­ühis­tu esma­ne üles­an­ne

Sel­leks, et ehi­tus­te­ge­vu­si saaks pla­nee­ri­ma haka­ta, pea­vad maja­ela­ni­kud ole­ma vas­tu võt­nud otsu­se rekonst­ruee­ri­miseks ja töö­de finant­see­ri­miseks, samu­ti pea­vad ole­ma pla­nee­ri­tud tehtavad
tööd. Pla­nee­ri­misel on abiks ka teh­ni­li­ne kon­sul­tant, kes aitab ühis­tu­tel vaja­lik­ke doku­men­te kok­ku pan­na.
Otsu­se­ni viivad aru­telud kor­te­ri­ühis­tu juha­tu­se koos­ole­kul viivad otsu­se­ni, mis tuleb doku­men­tee­ri­da pro­to­kol­liga.

Abiks otsus­ta­misel on kind­las­ti võrd­lu­suu­ring kor­te­ri­ühis­tu­te­ga, kes juba on reno­vee­ri­mise teos­ta­nud. Lisaks võib juba ühis­tu koos­ole­kul tuua väl­ja esi­me­sed numb­rid:
Kesk­mi­ne kor­te­ri­te arv reno­vee­ri­tud kor­ter­ma­ja­des on 37.
Senis­te koge­mus­te põh­jal rekonst­ruee­ri­mis­töö­de kesk­mi­ne kogu­in­ves­tee­ring mit­te­täie­li­ku reno­vee­ri­mise puhul on 257 eurot, ter­vik­li­ku reno­vee­ri­mise puhul aga 270 eurot hoo­ne ruut­meet­ri koh­ta.
Arves­ta­da tuleks siin­ko­hal ka asja­olu, et rekonst­ruee­ri­mise ter­vik­lik­ku­se tase ja see­ga ka sääst on olu­li­selt eri­nev.

Kui kor­te­ri­ühis­tu­le lae­kub esi­me­ne hin­na­pak­ku­mi­ne, võib alles öel­da, et ühis­tu on prot­ses­si alus­ta­nud ja tege­leb asja­ga aktiiv­selt.

Pro­jek­tee­ri­mis­tööd, teh­ni­li­ne kon­sul­tant ja oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve

Ehi­tus­te­ge­vu­se alus­ta­miseks on vaja­lik saa­da ehi­tus­lu­ba. Ehi­tus­loa eel­duseks ala­ti pro­jekt.

Kui puu­dub pro­jekt­do­ku­men­tat­sioon või ehi­tus­lu­ba ei vas­ta tege­li­ku­le ehi­ti­se­le või kui kasu­tus­loa saa­mi­ne kor­te­r­ela­mu­le on ehi­ti­se het­ke­sei­su arves­ta­des eba­tõe­näo­li­ne.

Teh­ni­li­ne kon­sul­tant on abiks eri­ne­va­tel ehi­tus­prot­ses­si perioo­di­del. Pari­ma lõpp­tu­le­mu­se tagab kaht­le­ma­ta kon­sul­tan­di kaa­sa­mi­ne juba pla­nee­ri­mis- ja pro­jek­tee­ri­mis­staa­diu­mis, kus kogu tege­vus toi­mub alles pabe­ril ning see­tõt­tu on või­ma­li­ke viga­de lik­vi­dee­ri­mi­ne kor­da­des oda­vam, kui vales­ti­teh­tut ehi­tus­plat­sil rin­gi tehes.

Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve kait­seb ja esindab kor­te­ri­ühis­tu huve ehi­tus­prot­ses­sis. Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve ees­mär­giks on kind­lus­ta­da ehi­tus­töö­de kul­ge­mi­ne vas­ta­valt pro­jek­ti­le, ehi­tus­li­ke normi­de jär­gi­mi­ne ning ehi­tu­se kva­li­tee­di taga­mi­ne.

Taas­tu­v­ener­gia­sead­me­te kasu­tuse­le­võtt

Ter­vik­li­ku rekonst­ruee­ri­mise kõr­val panus­ta­vad kor­te­ri­ühis­tud üha jul­ge­malt ka taas­tu­v­ener­gia­sead­me­te kasu­tuse­le­võt­tu, mis küll tähendab suu­re­mat inves­tee­rin­gut, ent on pikas
pers­pek­tii­vis mõist­lik otsus.

Taas­tu­v­ener­gia ei ole pel­galt päi­ke­se­pa­neelid ja tuu­le­ge­ne­raa­to­rid. Soo­jus­va­he­tid heit­vee­le ja ven­ti­lat­sioo­ni­le, kom­bi­nee­ri­tud küt­te- ja tar­be­ener­gi­ala­hen­dus­ed — kõik, mis parandab hoo­nest väl­ju­va ener­gia taas­ka­su­tust. Igal hoo­nel on oma eri­pä­rad ning see­lä­bi ka eri­ne­vad või­ma­lu­sed taas­tu­v­ener­gia kasu­tuse­le­võ­tuks. Tuleb kaalu­da oma indi­vi­duaal­seid või­ma­lu­si ener­giares­surs­si­de sääst­miseks ja kasu­ta­miseks.

Kok­ku­võt­teks

Kui ole­te veen­du­nud, et teie kor­ter­ma­ja vajaks reno­vee­ri­mist, soo­vi­ta­me mit­te vii­vi­ta­da. Esi­me­sest hin­na­pak­ku­mi­sest kuni reaal­se­te töö­de alguse­ni võib kulu­da pool aas­tat, mõnel puhul enamgi.

Ole­ne­ma­ta sel­lest, kas ees­märk on kor­te­r­ela­mu osa­li­ne või ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne, on esma­va­ja­lik otsu­se sünd kor­te­ri­ühis­tus.