Vajad abi ?

Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit kut­sub osa­le­ma kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kur­sil

Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit kut­sub osa­le­ma kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kur­sil

korteriühistute konkurss

Ala­tes 2005. aas­ta­st kor­ral­dab Ees­ti Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit iga-aas­ta­st üle­rii­gi­list kor­te­ri­ühis­tu­te kon­kurs­si ja kut­sub kõi­ki kor­te­ri­ühis­tud osa­le­ma kon­kur­sil 2018.

Kon­kurss viiak­se läbi kol­mes kate­goo­rias:

  • edu­kaim reno­vee­ri­mis­pro­jekt 2018;
  • parim kor­te­ri­ühis­tu juht 2018;
  • ilus kodu­ümb­rus 2018.

Juhul, kui kor­te­ri­ühis­tu kan­di­dee­rib mit­mes kate­goo­rias, tuleb ankee­di iga kate­goo­ria eral­di täi­ta. Kan­di­dee­ri­mis­taot­lused ja fotod on ooda­tud aad­res­sil ekyl@ekyl.ee hil­je­malt 3. sep­temb­riks 2018. Pea­le taot­lus­te saat­mist soo­vi­tab Ees­ti Kor­te­ri­ühis­tu­te Liit igaks juhuks kont­rol­li­da kir­ja koha­le­jõud­mist. Sel­leks helis­ta­da tele­fo­nil 627 5740.

Täp­se­ma info ja osa­le­mise ankee­did leia­te EKÜL »>kodu­le­helt«< 

Auhin­nad antak­se üle 9. oktoob­ril 2018 Tal­lin­nas toi­mu­val Ees­ti Kor­te­ri­ühis­tu­te XXI Foo­ru­mil.

Kor­te­ri­ühis­tu­te ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne.