Vajad abi ?

Kui­das val­mis­tu­da ette rekonst­ruee­ri­mis­toe­tus­te taot­le­miseks?

Kui­das val­mis­tu­da ette rekonst­ruee­ri­mis­toe­tus­te taot­le­miseks?

riigieelarve

April­li kes­kel jaga­si­me teiega head uudist: Rii­gi­eel­ar­ve stra­tee­gia läbi­rää­ki­mis­te käi­gus otsus­tas valit­sus eral­da­da nel­jal järg­misel aas­tal kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks 100 mil­jo­nit eurot, päi­ke­se­pa­neeli­de soe­ta­miseks lisaks 1 mil­jon eurot.

Anna­me siin­ko­hal täp­sus­ta­vat infot sel­le sisu koh­ta ning soo­vi­tusi, mida saaks kor­te­ri­ühis­tu juba täna ära teha, et taot­lus­voo­ru ava­misel val­mis olla.

Mil­li­ne on het­ke­seis?

Antud het­kel on 100 mil­jo­ni eral­da­mi­ne kor­te­ri­ühis­tu­te­le Rii­gi­ko­gu 2019 aas­ta eel­ar­ve­lä­bi­rää­ki­mis­te otsu­se tasan­dil ning vas­tav plaan rii­gi­eel­ar­vestra­tee­gias. Kõik täp­se­mad tin­gi­mu­sed sel­gu­vad pärast rii­gi­eel­ar­ve sea­du­se vas­tu­võt­mist.

Kes hak­kab toe­tust eral­da­ma?

Kui vahen­did 2019. aas­ta rii­gi­eel­ar­ve sea­du­se­ga eral­da­tak­se, siis toe­tust hak­kab väl­jas­ta­ma SA Kre­dEx.

Suu­re osa eel­tööst saa­te ära teha, kui tut­vu­te eel­mise toe­tus­voo­ru kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­mise toe­tu­se tin­gi­mus­te­ga siin.
Võt­ke aga ka arves­se, et eel­tu­le­va toe­tus­voo­ru tin­gi­mus­tes­se tuleb muu­da­tusi, mis võib tähen­da­da ka seda, et enne uute tin­gi­mus­te kin­ni­ta­mist teh­tud ehi­tus­pro­jekt võib vaja­da hil­jem osa­li­selt muut­mist.

Mil­lal saab haka­ta taot­lusi esi­ta­ma?

Rahas­tuse taot­lusi haka­tak­se vas­tu võt­ma pärast 2019.a rii­gi­eel­ar­ve sea­du­se vas­tu­võt­mist ning Majan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­tee­riu­mi poolt vas­ta­va voli­tu­se and­mist. Eel­ne­valt muu­de­tak­se ka tea­tud osa­des mää­rust, eri­ti pak­ku­mis­te võt­mise ja nen­de tegi­ja­te päde­vu­se osas.

Aja­li­selt tas­uks arves­ta­da 2019 aas­ta esi­m­ese poo­le­ga.

Mida saab kor­te­ri­ühis­tu täna ära teha?

Enne taot­luse esi­ta­mist pea­vad tööd ole­ma pla­nee­ri­tud ning peab ole­ma maja­ela­ni­ke nõus­olek töö­de teos­ta­miseks ja nen­de finant­see­ri­miseks. Kind­las­ti pea­vad ole­ma teh­tud ener­gia­tõ­hu­sus­ar­vu­tused ja  koos­ta­tud ven­ti­lat­sioo­ni­la­hen­dus. Teh­ni­li­ne kon­sul­tant aitab ühis­tu­tel taot­luse esi­ta­miseks vaja­lik­ke doku­men­te kok­ku pan­na.

Soo­vi­ta­me kor­te­ri­ühis­tu juha­tus­tel maja­ela­ni­ke­ga rää­ki­da ning tut­vus­ta­da ole­mas­ole­vat prak­ti­kat, et hil­jem läheks üld­koos­ole­kul tee­ma­de­ga ladusa­malt. Võib uuri­da teis­te maja­de koge­must ning turul sel­les sek­to­ris tegut­se­va­te ette­võt­ja­te prak­ti­kat.

Soo­vi­ta­me sõl­mi­da eel­kok­ku­lep­ped (eri­ti pro­jek­tee­ri­mise osas), sest voo­ru ava­nemisel võib tek­ki­da tee­nu­se­pak­ku­ja­te vaa­kum, mis kind­las­ti hak­kab mõju­ta­ma ka tee­nus­te hin­da­sid.

Täp­se­mat infot kogu prot­ses­si koh­ta võib ooda­ta 2018 aas­ta vii­ma­ses kvar­ta­lis.