Vajad abi ?

Linn võtab gaa­si­ma­jad pihti­de vahe­le

kontroll

Teh­ni­li­se Järe­le­val­ve Amet (TJA), Põh­ja-Tal­lin­na lin­na­osa, pääs­te­amet ja polit­sei- ja pii­ri­val­ve­amet tea­ta­sid Põh­ja-Tal­lin­na gaasi tar­bi­va­tes kor­ter­ma­ja­des gaa­si­pai­gal­dis­te kor­ras­ole­ku ning kohus­tus­li­ku vin­gu­gaa­si­an­du­ri ole­mas­olu kont­rol­li­misest

Ees­tis on hin­nan­gu­li­selt 40 000 gaa­si­sead­me­ga maja­pi­da­mist, mis pea­mi­selt asu­vad Tal­lin­nas, Tar­tus ja Ida-Viru­maal.

Roh­kelt õnne­tusi

Igal aas­tal juh­tub gaa­si­sead­me­te­ga paraku ka õnne­tusi, mil­le taga­jär­jel on huk­ku­nud ini­me­sed, neist ena­mik alles lap­sed. 2015. aas­tal toi­mus kolm õnne­tust, mil­les huk­kus kolm ini­mest. 2016 aas­tal gaa­si­õn­ne­tus­te hulk kas­vas — neid toi­mus ühek­sa, mil­le taga­jär­jel huk­kus kuus ini­mest. Mul­lu toi­mus neli­teist õnne­tust, mil­les huk­kus 9 ini­mest.

2018 aas­ta on juba ala­nud õnne­tus­te­roh­kelt — Vana aas­ta vii­ma­sel päe­val vii­di Tal­lin­nas Eri­ka tänav 8 majast haig­las­se vin­gu­gaa­si­mür­gis­tuse saa­nud laps , Koht­la-Jär­vel aga surid märt­si algul gaa­si­mür­gi­tus­se kaks ini­mest.

Kont­roll ja nõus­ta­mi­ne

Kont­rol­li­de ja nõus­ta­mi­se­ga Põh­ja-Tal­lin­nas alusta­ti kuu aega tagasi ning jät­ka­tak­se kogu käes­ole­va aas­ta väl­tel. Põh­ja-Tal­lin­nas on umbes 10 000 gaasi tar­bi­vat maja­pi­da­mist.

Senis­te kont­rol­li­de tule­mu­sed näi­ta­vad, et kodu­tar­bi­ja gaa­si­pai­gal­dis­te­ga seo­tud prob­leemi­de pea­mis­teks põh­jus­teks on hool­da­ma­ta gaa­si­sead­med, põle­miseks vaja­li­ku õhu eba­pii­sav juur­de­vool ning oma­vo­li­li­sed ja eba­sea­dus­li­kud ümber­ehi­tus­tööd. Lisaks puu­dub pal­ju­des maja­pi­da­mis­tes 1. jaa­nua­rist kohus­tus­likuks muu­tu­nud vin­gu­gaa­si­an­dur.

TJA paneb gaa­si­ga kor­ter­ma­ja­de ela­ni­ke­le süda­me­le, et prob­leemi­de ja õnne­tus­te ära­hoid­miseks tuleb gaa­si­sead­meid regu­laar­selt kont­rol­li­da ja hool­da­da. Kor­te­ris asu­va gaa­si­pai­gal­di­se nõue­te­le vas­ta­vu­se eest vas­tu­tab iga kor­te­ri­oma­nik ise. Kor­ter­ma­ja tre­pi­ko­da­des ole­va gaa­si­to­rus­ti­ku eest vas­tu­ta­vad kor­te­ri­ühis­tu liik­med ühiselt.

Iga­su­gu­ne kor­te­ri­si­se­ne gaa­si­pai­gal­di­se ümber­ehi­ta­mi­ne tuleb koos­kõ­las­ta­da kor­ter­ma­ja kaasoma­ni­ke ning kor­te­ri­ühis­tu­ga. Gaa­si­töid — pro­jek­tee­ri­mi­ne, ehi­ta­mi­ne, pai­gal­da­mi­ne, demon­tee­ri­mi­ne, remon­ti­mi­ne — ei tohi kuna­gi teha ise, neid võib teha üks­nes eri­pä­de­vu­se­ga isik, kel­le koh­ta leiab tea­vet majan­dus­te­ge­vu­se regist­rist.

Lisaks tule­tab TJA meel­de, et ala­tes sel­lest aas­ta­ts on vin­gu­gaa­si­an­du­ri pai­gal­da­mi­ne kohus­tus­lik nen­des­se elu­ruumi­des­se, kus on korst­na­ga ühen­da­tud gaa­si­sea­de. Pääs­te­amet lisab, et igas elu­ruumis peab ole­ma ka suit­su­an­dur.

Gaa­siohu­tuse mee­les­pea kodu­tar­bi­ja­le

Kas teie kor­te­r­ela­mu gaa­si­sead­med on ohu­tud ja vas­ta­vad nõue­te­le?
KÜSI NÕU MEIE SPETSIALISTILT:
[recap­tc­ha]