Vajad abi ?

Ohu­tus­reeg­li­te eira­mi­ne gaa­si­ma­jas nõu­dis taas kaks inim­elu

Ohu­tus­reeg­li­te eira­mi­ne gaa­si­ma­jas nõu­dis taas kaks inim­elu

elanikud, gaasiavarii, surm

02.03.2018 päe­val sai pääs­te­amet väl­ja­kut­se Ida-Viru­maa­le Koht­la-Jär­ve­le, et kor­ter­ma­jas on mitu ini­mest saa­nud gaa­si­mür­gi­tu­se. Polit­sei kin­ni­tas, et sünd­mus­ko­halt lei­ti kahe ini­m­ese sur­nu­ke­had. Vähe­malt üks ini­me­ne on toi­me­ta­tud haig­las­se.

Huk­ka said 48-aas­ta­ne nai­ne ja 28-aas­ta­ne mees, haig­las võit­leb oma elu eest 52-aas­ta­ne mees.

Sünd­mus algas juba hom­mi­kul kell 9.36, kui Ida pääs­te­kes­kus sai väl­ja­kut­se Leho­la 4 maja juur­de, mil­le ela­ni­kud kurt­sid keh­va ene­se­tun­de üle, olid enda ter­vi­se kont­rol­li­miseks ka kiirabi kut­su­nud. Kiirabi­ars­tid tuvas­ta­sid kurt­ja­il gaa­si­mü­gi­tu­se­le vii­ta­vad süm­pot­mid.

Kiirabi kont­rol­lis üle ka kõr­val­kor­te­ris vii­bi­nud 7-kuu­se lap­se, kel­lel olid tek­ki­nud hin­ga­mis­ras­ku­sed.

Pääst­jad kut­susid koha­le AS Gaa­si­võr­gud esin­da­ja ning ühiselt võe­ti vas­tu otsus eva­kuee­ri­da ter­ve maja ela­ni­kud, kuniks ei ole sel­ge, kust gaasi lekib. Samu­ti kee­ra­ti kin­ni gaa­sikraan.

Maja­ela­ni­ke vih­je pea­le kont­rol­li­ti üht esi­m­ese kor­ru­se kor­te­rit, kuid pääst­jad ei näi­nud seal lii­ku­mist. „Pääst­jad ei tuvas­ta­nud kont­rol­li käi­gus, et ini­me­sed võik­sid elu­ruumi­des sees olla,” ütles Ida pääs­te­kes­ku­se pres­si­esin­da­ja.

See­jä­rel mõõ­de­ti uues­ti vin­gu­ga­asi sisal­dust õhus ja kuna see oli nor­ma­li­see­ru­nud, luba­ti ela­ni­kud uues­ti majja.

Kahe ini­m­ese traag­li­se sur­ma avas­tas alles õhtul kor­te­ri­oma­ni­ku poeg, kes isa juur­de sis­se astus. Kell 17.15 tuli uus tea­de polit­sei­le.

Aja­kir­ja­ni­ku­ga rääki­nud maja­ela­nik tõdes, et kaks ini­mest on sur­nud, maja­ela­ni­kud on šokis. “Tege­mist on iga­ti kor­ra­li­ku elu­hoo­ne­ga, kus ela­vad kor­ra­li­kud ja hool­sad ini­me­sed.” sõnas maja­ela­nik.

Prae­gu on sünd­mus­ko­hal kiirabi ja polit­sei­pat­rul­lid, ini­me­si majja ei las­ta. Gaa­si­eks­per­did otsivad majast lek­ke põh­just.

Tra­göö­dia toi­mu­mis­pai­gaks saa­nud kor­ter asub esi­me­sel kor­ru­sel, just sel­le kor­te­ri all, mil­le ela­ni­kud esi­me­se­na hal­ba ene­se­tun­net kurt­sid, sel­gi­tas maja­ela­nik aja­kir­ja­ni­ku­le.

Kõne­alu­ne hoo­ne on vana kahe­kor­ru­se­li­ne maja, sel­les sisal­dub 12 kor­te­rit. Maja ehi­ta­sid sak­sa sõja­van­gid, gaa­si­ga köe­tak­se nii sel­le radiaa­to­reid kui ka soo­jen­da­tak­se vett. Prae­gu on maja külm ja tühi, ela­ni­kud proo­vivad lei­da vii­se, kui­das säi­li­ta­da soe vesi toru­des, et paka­se tõt­tu need ei lõhkeks.

Sur­ma­kor­te­ri oma­nik on umb­kau­du viie­küm­nen­dais aas­ta­is mees­te­rah­vas, kes joob, aga mõõ­du­kalt, kir­jel­das aja­kir­ja­ni­ku­ga kõnel­nud koha­lik ela­nik. Mak­sud on iga­ta­hes kõik maks­tud, min­gil juhul ei saa seal ela­vaid isi­kuid pida­da prob­leem­seiks.

Kor­te­ri oma­nik on üli­ras­kes sei­sun­dis haig­las, sur­ma said tema kaks küla­list.

Maja väisasid õhtul ka gaa­si­sead­me­te audi­tit tege­va Ins­pec­ta Esto­nia amet­ni­kud. Nad kont­rol­li­sid kor­te­reid ja avas­ta­sid, et elu­ma­jas on vin­gu­ga­asi tase lii­ga kõr­ge.

Koht­la-Jär­ve sot­siaal­vald­kon­na eest vas­tu­tav abi­lin­na­pea Nii­na Alek­se­je­va ütles aja­kir­ja­ni­ku­le, et lin­na­va­lit­su­sel on ole­mas sot­siaal­pin­nad, kuhu vaja­du­sel hoo­nes eva­kuee­ri­tud ini­me­sed pai­gu­ta­da. “Veel ei ole kee­gi soo­vi aval­da­nud, aga lin­na­va­lit­sus on val­mis abi pak­ku­ma,” ütles Alek­se­je­va.

Kor­te­ris, kust lei­ti kahe ini­m­ese sur­nu­ke­had, oli esialg­seil and­meil prob­lee­me ven­ti­lat­sioo­ni­ga.

Alli­kas: Del­fi

Pal­ju­des elu­ma­ja­des on kasu­tusel eri­ne­vad gaa­si­sead­med, mis on mõel­dud eelkõi­ge vee­soo­jen­da­miseks, aga ka söö­gi­te­ge­miseks ja küt­teks. Pääs­te­amet hoia­tab, et ohu­tus­reeg­li­te eira­mi­ne gaa­si­sead­me­te puhul võib ohus­ta­da teie elu ja ter­vist. Koos­töös Pääs­te­ame­ti, Teh­ni­li­se Järel­val­ve ame­ti, polit­sei ja gaa­si­sead­meid hool­da­va­te ette­võt­te­te esin­da­ja­te­ga koos­ta­si­me liht­sad soo­vi­tu­sed, mis võivad sääs­ta teie ja teie lähe­das­te elud.

1.    Tel­li­ge gaa­si­sead­me­te ohu­tuse kont­roll ja vaja­du­sel hool­dus soo­vi­ta­ta­valt kord aas­tas.

Kont­rol­li­da tuleb ka õhu pea­le­voo­lu sead­mes­se ja sead­mest põle­mis­gaa­si­de väl­ju­mist. Sel­le tee­nu­se pea­vad tel­li­ma gaa­si­sead­me­te oma­ni­kud ise. Kor­ter­ma­jad peaksid gaa­si­sead­me­te lõõ­ri­de puhas­ta­mise tel­li­ma samu­ti kord aas­tas.

 2.    Ost­ke ja pai­gal­da­ge vin­gu­ga­asi andur.

Pida­ge mee­les, et vin­gu­gaas on vär­vi­tu ja lõh­na­tu, tapab kii­res­ti ja seda ei ole või­ma­lik tun­da ega näha.

 3.    Vahe­ta­ge väl­ja vanad ilma ohu­tus­au­to­maa­ti­ka­ta gaa­si­sead­med.

Pida­ge mee­les, et iga väl­ja­mi­nek on tühi­ne võr­rel­des inime­lu­ga. Hoid­ke enda ja oma lähe­das­te elu!

KÜSIGE NÕU MEIE EKSPERTIDELT:
[recap­tc­ha]