Vajad abi ?

kor­te­ri­ühis­tu
juuni 13, 2018
riigieelarve

Kui­das val­mis­tu­da ette rekonst­ruee­ri­mis­toe­tus­te taot­le­miseks?

April­li kes­kel jaga­si­me teiega head uudist: Rii­gi­eel­ar­ve stra­tee­gia läbi­rää­ki­mis­te käi­gus otsus­tas valit­sus eral­da­da nel­jal järg­misel aas­tal kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks 100 mil­jo­nit eurot, päi­ke­se­pa­neeli­de soe­ta­miseks lisaks 1 mil­jon eurot. […]
veebruar 2, 2018
korteriühistu

Mis on meie kor­te­ri­ühis­tu nimi?

Mit­med kor­te­ri­ühis­tu esi­me­hed, kel­le­ga ole­me aas­ta algu­ses koos­tööd tei­nud, on ülla­tu­se­na avas­ta­nud, et kor­te­ri­ühis­tu jurii­di­li­ne nimi on muu­tu­nud. 2018. aas­ta 1. jaa­nua­ril jõus­tus 2014. aas­tal vas­tu […]
jaanuar 19, 2018
energiasääst

Ener­giasääst kor­te­r­ela­mus on meie endi teha

Suu­rem osa Ees­ti ela­nik­kon­nast elab kor­te­r­ela­mu­tes. Val­dav osa kor­te­r­ela­mu­test on ehi­ta­tud aas­ta­tel 1950–1990, kui ehi­tus­stan­dard ei sead­nud suu­ri nõud­mi­si mater­ja­li­de­le ning ehi­tus­töö kva­li­tee­dist olu­li­se­maks pee­ti kvan­ti­teeti. […]