Vajad abi ?

rekonst­ruee­ri­mi­ne
juuni 13, 2018
riigieelarve

Kui­das val­mis­tu­da ette rekonst­ruee­ri­mis­toe­tus­te taot­le­miseks?

April­li kes­kel jaga­si­me teiega head uudist: Rii­gi­eel­ar­ve stra­tee­gia läbi­rää­ki­mis­te käi­gus otsus­tas valit­sus eral­da­da nel­jal järg­misel aas­tal kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks 100 mil­jo­nit eurot, päi­ke­se­pa­neeli­de soe­ta­miseks lisaks 1 mil­jon eurot. […]
aprill 16, 2018

Kor­te­ri­ühis­tud saa­vad 100 mil­jo­nit lisa­toe­tust

Rii­gi­eel­ar­vestra­tee­gia läbi­rää­ki­mis­te käi­gus otsus­tas valit­sus eral­da­da nel­jal järg­misel aas­tal kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks 100 mil­jo­nit eurot, päi­ke­se­pa­neeli­de soe­ta­miseks lisan­dub mil­jon eurot. Ette­võt­lus- ja info­teh­no­loo­gia­mi­nis­ter Urve Palo ütles, et […]
jaanuar 19, 2018
energiasääst

Ener­giasääst kor­te­r­ela­mus on meie endi teha

Suu­rem osa Ees­ti ela­nik­kon­nast elab kor­te­r­ela­mu­tes. Val­dav osa kor­te­r­ela­mu­test on ehi­ta­tud aas­ta­tel 1950–1990, kui ehi­tus­stan­dard ei sead­nud suu­ri nõud­mi­si mater­ja­li­de­le ning ehi­tus­töö kva­li­tee­dist olu­li­se­maks pee­ti kvan­ti­teeti. […]
november 14, 2017

Ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne kui tule­vi­ku pant

Ees­ti ela­mu­fon­dist moo­dus­ta­vad ela­mis­pin­na jär­gi ligi­kau­du 2/3 kor­ru­s­ela­mud ja 1/3 väi­keela­mud. Teh­tud uurin­gu­te alu­sel on väi­keela­mu­te kesk­mi­ne vanus roh­kem kui 50 aas­tat, suur­pa­neel­ela­mu­tel kesk­mi­selt 25 – […]