Vajad abi ?

oktoober 1, 2018
katuse

Mil­lal on aeg mõel­da kor­ter­ma­ja katu­se reno­vee­ri­mise­le ja kui­das seda õiges­ti teha?

Igal katu­sel on oma elu­iga, mis jääb sõl­tu­valt mater­ja­list, pai­gal­du­sest, asu­ko­hast ja hool­du­sest 10–40 aas­ta vahe­le. See­jä­rel on käes aeg katu­se vahe­ta­miseks või reno­vee­ri­miseks, kus­juu­res katu­sed võivad vana­ne­da […]
august 23, 2018
renoveerimise

Kor­te­r­ela­mu kor­da — kui­das?

  Kõi­ge suu­rem soo­jus­ener­gia kok­ku­hoiu potent­siaal on kind­las­ti kor­te­r­ela­mu­tes. Maja­de ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne, sh küt­te­süs­tee­mi uuen­da­mi­ne, toob sel­le ela­ni­ke­le kaa­sa olu­li­se sääs­tu. Ener­giasääst­lik maja on ter­vis­lik, soe, […]