Vajad abi ?

Sagedasti pole korteriühistul piisavalt ressursse (aega, erialaseid teadmisi ja asjaajamiskogemusi) tegeleda rekonstrueerimistööde jooksva kuluga. Selles tuleb appi Wineco professionaalne meeskond, kes igapäevaselt suhtleb ehitajaga, vahendab ehitajale ühistu soove ja nõudmisi, kogub ja valmistab ette informatsiooni, et ühistu saaks vastu võtta otsuseid. Kontrollib ehituskvaliteeti, ehituslepingust ja tähtaegadest kinnipidamist, annab teostatud tööde ja finantsaktidele omapoolse hinnangu, analüüsib ja hindab ehitusettevõtte muudatus- ja asendusettepanekuid ning korraldab muid toiminguid, mis seonduvad ehitustegevusega.

Korteriühistu volitatud esindajana hõlmab meie poolt pakutud ehitusprojektide juhtimine kõiki tegevusi alustades projekteerimise ettevalmistamisest kuni valminud ehitisele kasutusloa saamiseni. Siia hulka kuuluvad ühistu valikul järgmised vajalikud tegevused:

Ehitusprojekti koostamise lähteandmete olemasolu kontroll ja vajadusel nende hankimise korraldamine (sh detailplaneeringud ja tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused)

Projekteerimishanke läbiviimine ja projekteerija leidmine

Projekteerimistööde juhtimine ja valminud projektile vajadusel ekspertiisi korraldamine

Ehitustööde hanke läbiviimine ja ühistu nõustamine töövõtjaga lepingu sõlmimisel

Ühistu esindajana ehitustööde korraldamine ja korteriühistu huvide kaitsmine töövõtja ees

Ehitusnõupidamiste läbiviimine ja protokollimine

Projekti ajagraafiku täitmise kontroll

Töövõtjapoolsete võimalike lisa- ja muutustööde ettepanekute põhjendatuse kontroll

Ehitamise dokumenteerimise korraldamine

Ehitustööde ülevaatus ja töövõtjapoolsete akteerimiseks esitatud teostatud tööde mahtude kontroll

Omanikujärelevalve tegemine ehituse ajal

Valminud ehitise lõppülevaatus ja kasutusloa saamise korraldamine

Vajadusel garantiiülevaatuse tegemine ja garantiiaegsete puuduste likvideerimise korraldamine

Miks valida projektijuhtimis teenus?

Projektijuhtimise puhul viib kõik ehitustegevuse juures vajalikud tööd läbi projektijuht, kuid samas jääb otsustajaks ühistu. Korteriühistul on igal ajahetkel õigus ja võimalus sekkuda projektijuhi töösse, kuid tal puudub vajadus tegelda jooksvate probleemidega. Puudub tarvidus erineva erialase (kinnisvara, projekteerimine, ehitus jms) tööjõu värbamiseks, sest kõike seda pakub talle projektijuht.

Erapooletus

Projektijuht on korteriühistu erapooletu esindaja. Projektijuht ei ole seotud ehituse protsessis tehtavate tööde teostajatega. Seega on projektijuht ühistu erapooletuks esindajaks-eksperdiks ehitustööde ajal, et tagada ehituse õiglane hind ja soovitud kvaliteet.

Hind

Projektijuhtimine on kompleksteenus. Ühistu jaoks on tunduvalt soodsam osta teenused kõik koos, kui teenuse osi eraldi ostes või selleks eraldi tööjõudu palgates.

Kiirus

Projektijuhil on kõikide vajalike protsesside läbiviimiseks olemas meeskond, mis tagab selle, et iga meeskonna liige tegutseb oma kompetentsuse vallas ja töö kulg sujub. Kord käima lükatud protsess ei seisku aja ja kogemuse puudumise tõttu, küsimused lahendatakse kiirelt ja professionaalselt.

Küsi lisainfot: 
[recaptcha]