Vajad abi ?

Teh­ni­li­ne kon­sul­tant

Tehniline konsultant nõustab rekonstrueeritava hoone korteriühistut projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel.
Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstrueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis ning seega peab leping ühistu ja konsutlandi vahel olema kehtiv kuni rekonstrueerimistööde lõpuni. Milise sisuga teenust ja millises mahus konsultandilt tellida, on ühistu otsustada.

Tehnilisel konsultandil on vastavalt sõlmitavale lepingule osalisel või täies mahus alljärgnevad ülesanded:

Ehitusprojekti projekteerimistööde tellimise ettevalmistus ja projekteerimiseks hangete läbiviimine

Nõustamine ehitusprojekti koostajatega lepingu sõlmimisel

Projekteerimistööde ja ekspertiisi koordineerimine

Ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv nõustamine

Nõustamine ehitustööde töövõtjaga lepingu sõlmimisel

Laenu ja/või toetuse dokumentatsiooni ettevalmistamise ja komplekteerimise nõustamine ning ettevalmistus

Rekonstrueerimistööde koordineerimine

Rekonstrueerimistööde teostajate poolt esitatavate aktide ja arvete vastavuse kontroll sõlmitud lepingutele, tööde teostusele ja mahtudele

Omanikujärelvalve

Garantiiperioodi ülevaatuste organiseerimine ja nõustamine garantiitööde vastuvõtmisel

Küsi lisainfot: 
[recaptcha]

Sisu

Teh­ni­li­ne kon­sul­tant nõus­tab toe­tu­se saa­jat pro­jek­tee­ri­mis- ja ehi­tus­töö­de eel­ar­ve­te koos­ta­misel, pro­jek­tee­ri­mise ja ehi­ta­mise han­ge­te läbi­vii­misel, ajagraa­fi­ku­te koos­ta­misel jm vaja­li­ke prot­ses­si­de läbi­vii­misel.
Teh­ni­li­se kon­sul­tan­di põhi­üles­an­ne on nõus­ta­da ühis­tut teh­ni­lis­tes küsi­mus­tes ennekõi­ke enne rekonst­ruee­ri­mise algust, kuid seda ka hili­se­mas prot­ses­sis ning see­ga peab leping ühis­tu ja kon­sut­lan­di vahel ole­ma keh­tiv kuni rekonst­ruee­ri­mis­töö­de lõpuni. Mili­se sisu­ga tee­nust ja mil­li­ses mahus kon­sul­tan­dilt tel­li­da, on ühis­tu otsus­ta­da.

int­ro

Teh­ni­li­sel kon­sul­tan­dil on vas­ta­valt sõl­mi­ta­va­le lepin­gu­le osa­li­sel või täies mahus all­järg­ne­vad üles­an­ded:

nomar­ginbot­tom

icon-check

Ehi­tus­pro­jek­ti pro­jek­tee­ri­mis­töö­de tel­li­mise ette­val­mis­tus ja pro­jek­tee­ri­miseks han­ge­te läbi­vii­mi­ne

fadeIn

icon-check

Nõus­ta­mi­ne ehi­tus­pro­jek­ti koos­ta­ja­te­ga lepin­gu sõl­mi­misel

fadeIn

icon-check

Pro­jek­tee­ri­mis­töö­de ja eks­per­tii­si koor­di­nee­ri­mi­ne

fadeIn

icon-check

Ehi­tus­han­ge­te ette­val­mis­tus ja han­ge­te läbi­vii­mi­ne ning seon­duv nõus­ta­mi­ne

fadeIn

icon-check

Nõus­ta­mi­ne ehi­tus­töö­de töö­võt­ja­ga lepin­gu sõl­mi­misel

fadeIn

icon-check

Lae­nu ja/või toe­tu­se doku­men­tat­sioo­ni ette­val­mis­ta­mise ja komp­lek­tee­ri­mise nõus­ta­mi­ne ning ette­val­mis­tus

fadeIn

icon-check

Rekonst­ruee­ri­mis­töö­de koor­di­nee­ri­mi­ne

fadeIn

icon-check

Rekonst­ruee­ri­mis­töö­de teos­ta­ja­te poolt esi­ta­ta­va­te akti­de ja arve­te vas­ta­vu­se kont­roll sõl­mi­tud lepin­gu­te­le, töö­de teos­tuse­le ja mah­tu­de­le

fadeIn

icon-check

Oma­ni­ku­jä­rel­val­ve

fadeIn

icon-check

Garan­tii­pe­rioo­di üle­vaa­tus­te orga­ni­see­ri­mi­ne ja nõus­ta­mi­ne garan­tii­töö­de vas­tu­võt­mis­el

fadeIn

Wineco_konsultant2

fadeIn

kon­takt

Küsi lis­a­in­fot: 
[recap­tc­ha]

con­tac­tus