Vajad abi ?

Ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne kui tule­vi­ku pant

Ter­vik­lik reno­vee­ri­mi­ne kui tule­vi­ku pant

Ees­ti ela­mu­fon­dist moo­dus­ta­vad ela­mis­pin­na jär­gi ligi­kau­du 2/3 kor­ru­s­ela­mud ja 1/3 väi­keela­mud. Teh­tud uurin­gu­te alu­sel on väi­keela­mu­te kesk­mi­ne vanus roh­kem kui 50 aas­tat, suur­pa­neel­ela­mu­tel kesk­mi­selt 25 – 30 aas­tat. Muu­de kor­ru­s­ela­mu­te vanus kõi­gub väga suur­tes pii­ri­des, vana­de elu­ra­joo­ni­de puit­ela­mu­tel kuni 100 aas­tat. Sel­lest tin­gi­tu­na tuleb prae­gus­tel oma­ni­kel üha suu­re­mat tähe­le­pa­nu pöö­ra­ta ole­mas­ole­va­te hoo­ne­te säi­li­ta­mise­le: ener­giasääst­li­ku­le reno­vee­ri­mise­le, eluea piken­da­mise­le ja väär­tu­se tõst­mis­e­le.

Väga olu­li­ne on jälgida reno­vee­ri­mise komp­leks­sust. Suu­rim ener­giasääst ja pari­mad või­ma­li­kud ela­mis­tin­gi­mu­sed saa­vu­ta­tak­se siis kui reno­vee­ri­mi­ne on komp­leks­selt pla­nee­ri­tud ja läbi vii­dud. Komp­leks­set lähe­ne­mist nõuavad ka Euroo­pa Liit ja riik­li­kud toe­tus­meet­med, mil­le saa­mise eel­duseks see on.

Nii näi­teks tuleb arves­ta­da, et iga­su­gu­ne hoo­ne soo­jus­ta­mi­ne eel­dab väl­ti­ma­tult ka küt­te­süs­tee­mi uues­ti regu­lee­ri­mist, soo­ja­ta­gas­tus­sead­me­te efek­tiiv­ne kasu­ta­mi­ne eel­dab hoo­ne õhu­ti­he­duse paren­da­mist jne. Hoo­ne­te soo­ja­pi­da­vus­se ja küt­te­süs­tee­mi kaa­sa­jas­ta­mis­se inves­tee­ri­des võib vähen­da­da hoo­ne­te ener­gia­tar­bi­mist kuni 30–40% võr­ra, ise­gi kuni 45–50% ener­giasääst on saa­vu­ta­tav.

Miks on ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne vaja­lik ja efek­tiiv­ne?

  • Kui hoo­neid õige­aeg­selt ei reno­vee­ri­ta, siis võib juh­tu­da, et min­gil het­kel ei ole enam, mida reno­vee­ri­da! Ehk kui las­ta hoo­ne täie­li­kult käest ära, siis reno­vee­ri­mise mak­su­mus võib muu­tu­da eba­mõist­li­kult suureks.
  • Kor­te­r­ela­mu küt­te­ku­lu­de kok­ku­hoid jätab mei­le ühest kül­jest roh­kem raha alles, aga pea­le küt­te­süs­tee­mi reno­vee­ri­mist para­neb olu­li­selt ka küt­te jao­tu­mi­ne hoo­nes ning kaob ära prob­leem, kus ühte­del on palav ja teis­tel külm;
  • Hea sise­klii­ma ja kont­rol­li­tud õhu­va­he­tus aita­vad kaa­sa nii hea­le ter­vi­se­le kui ka hoo­ne pare­ma­le säi­li­mise­le ning niis­kus­kah­jus­tuse ja hal­li­tu­se väl­ti­mise­le;
  • Kor­te­ri­te väär­tu­se kasv on pea­le reno­vee­ri­mist mär­ki­mis­väär­ne;
  • Tur­va­li­ne elu­keskond, kuna pea­le konst­rukt­sioo­ni­de rekonst­ruee­ri­mise ei ole ohtu, et fas­saa­dilt vanu lah­ti­si osi võib möö­du­ja­te­le oht­likuks muu­tu­da;
  • Kaas­aeg­ne elu­kesk­kond annab ela­ni­ke­le hea ene­se­tun­de ja või­ma­lu­se olla uhke oma kodu üle;
  • Pea­le komp­lekt­set reno­vee­ri­mist lan­ge­vad olu­li­selt ka hoo­ne püsi­ku­lud, mis anna­vad raha­li­se või­du ning mida saab oma­kor­da kasu­ta­da lae­nu­mak­se­te kom­pen­see­ri­miseks.

Mil­le­st alus­ta­da ja mil­li­ses jär­je­kor­ras asju teha?

Tel­li­ge oma maja­le ener­giaau­dit

Ener­giaau­di­ti ees­märk on anda hin­nang hoo­ne ener­gia­tar­be­le ja teh­no­süs­teemi­de sei­sun­di­le võr­rel­des teis­te ana­loog­se­te hoo­ne­te­ga ning väl­ja pak­ku­da majan­dus­li­kult ots­tar­be­kad ja ener­giasääs­tu saa­vu­ta­miseks vaja­li­kud reno­vee­ri­mis­la­hen­dus­ed ela­mu kui ter­vi­ku koh­ta. Rekonst­ruee­ri­mis­soo­vi­tu­sed on kir­jas paket­ti­de­na, kus lisaks väl­ja too­dud rekonst­ruee­ri­mis­töö­de­le on näi­da­tud nen­de­ga saa­vu­ta­tav ener­giasääst ja ligi­kaud­sed ehi­tus­hin­nad.

Vii­ge läbi ühis­tu üld­koos­olek ja alus­ta­ge ette­val­mis­tusi maja rekonst­ruee­ri­miseks
Aru­ta­ge ener­giaau­di­ti põh­jal läbi eri­ne­vad või­ma­lu­sed maja kor­da tege­miseks, võt­ke vas­tu rekonst­ruee­ri­mise alus­ta­mise otsus ning pan­ge pai­ka edas­pi­di­sed sam­mud.

Võt­ke appi pro­jek­ti­juht, kes hil­jem teos­tab ka oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet
Kuna pärast koos­ole­ku otsust algav prot­sess ehitusprojekti(de) tel­li­misest ehi­tu­se lõppe­mise­ni on pikk ja aja­ma­hu­kas ning nõuab pal­ju eri­alaseid tead­mi­si, soo­vi­ta­me töö­de kva­li­tee­di taga­miseks appi võt­ta pro­jek­ti­ju­hi, kes hil­jem teos­tab ka ehi­tus­töö­de oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet. Pro­jek­ti­juht aitab pla­nee­ri­da kogu rekonst­ruee­ri­mis­prot­ses­si, tel­li­da ehi­tus­pro­jek­tid, läbi viia ehi­tus­han­ked, vali­da ehi­ta­ja ning hil­jem järe­le­val­ve­na kont­rol­li­da töö­de teos­ta­mist, et taga­da töö­de kva­li­teet ja pla­nee­ri­tud ener­giasääs­tu saa­vu­ta­mi­ne. Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve tegi­ja on ehi­tus­spet­sia­list, kes omab päde­vust vald­kon­nas tegut­se­miseks ja peab oma­ma vas­ta­vat hari­dust. Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve kohus­tuseks on jälgida ehi­tusk­va­li­tee­ti ja tel­li­ja huvi­sid, et ehi­ta­ja oma­pool­se­te kok­ku­hoi­du taga­va­te muu­da­tus­te­ga lõpp­tu­le­must ja kva­li­tee­ti ei rikuks. Rekonst­ruee­ri­mis- või ehi­tus­pe­rioo­dil on ta tel­li­ja kon­sul­tan­diks ja annab asja­ko­ha­seid soo­vi­tusi, et saa­vu­ta­tav tule­mus vas­taks ootus­te­le ning oleks sea­dus­and­lu­se ja keh­ti­va­te normi­de­ga koos­kõ­las. Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve spet­sia­list võtab vas­tu ehi­ta­ja teh­tud töid ning jäl­gib töö­de suju­mist vas­ta­valt ehi­tus­töö­de ajagraa­fi­ku­le. Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve kohus­tus­li­kud tege­vu­sed on kir­jel­da­tud majan­dus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nist­ri mää­ru­ses „Oma­ni­ku­jä­re­le­val­ve tege­mise kord”.

Tel­li­ge ehi­tus­pro­jek­tid
Vas­ta­valt vali­tud pake­ti­le tuleb tel­li­da ka ehitusprojekt(id) vali­tud töö­de ellu­vii­miseks. Ehi­tus­pro­jekt peab ole­ma koos­ta­tud mahus, mis või­mal­dab õiges­ti pak­ku­da ehi­tus­hin­da, sel­le jär­gi ehi­ta­da ja teos­ta­da oma­ni­ku­jä­re­le­val­vet. Vähe­malt põhi­pro­jek­ti staa­diu­mis koos­ta­tud pro­jekt peab ole­ma põh­ja­lik ja enne­tab ehi­tus­pe­rioo­dil või­ma­lik­ke vaid­lusi ehi­ta­ja ja järe­le­val­ve vahel. Ehi­tus­pro­jek­ti koos­ta­ja peab oma­ma majan­dus­te­ge­vu­se regist­ris vas­ta­vat regist­ree­rin­gut ja seda saa­te kont­rol­li­da aad­res­silt mtr.mkm.ee.

Uuri­ge pan­gast lae­nu­saa­mise või­ma­lu­si ning eri­ne­va­te riik­li­ke toe­tus­te ole­mas­olu kor­ral nen­de tin­gi­mu­si
Pari­ma tule­mu­se maja rekonst­ruee­ri­misel annab või­ma­li­kult ter­vik­lik lähe­ne­mi­ne ja see­tõt­tu kuju­neb ka ehi­tus­töö­de mak­su­mus reeg­li­na sel­li­seks, et lisaks oma­va­hen­di­te­le on vaja kaa­sa­ta ka lae­nu­ra­ha. Koos pro­jek­ti­ju­hi­ga võe­tud hin­na­pak­ku­mis­te alu­sel saa­te koos­ta­da rekonst­ruee­ri­mis­eel­ar­ve ja aja­ka­va ning võt­ta ühen­dust pan­ga­ga ja uuri­da, mis tin­gi­mus­tel ning kui suu­res ula­tu­ses on või­ma­lik reno­vee­ri­mis­lae­nu saa­da. Eel­ar­ve koos­ta­miseks on vaja­lik võt­ta pari­ma üle­vaa­te saa­miseks vähe­malt 3 ehi­tus­pak­ku­mist. Eel­ar­ve alu­sel saab väl­ja arves­ta­da iga­kuise kulu m2 koh­ta, arves­ta­des eri­ne­va­te lae­nu­pe­rioo­di­de­ga, küt­te­ku­lu kok­ku­hoiu ja ela­ni­ke mak­se­või­me­ga. Läbi aega­de on Kre­dExi kau­du olnud või­ma­lik taot­le­da ka eri­ne­vaid toe­tusi kor­te­r­ela­mu­te rekonst­ruee­ri­miseks. Uuri­ge, mil­li­sed toe­tu­sed het­kel ole­mas on ja kind­las­ti tut­vu­ge põh­ja­li­kult tin­gi­mus­te­ga. Arves­ta­ge, et ela­mu ter­vik­lik rekonst­ruee­ri­mi­ne on prot­sess, mit­te ühe­kord­ne tege­vus – kulu­ta­ge pii­sa­valt aega sel­le ette­val­mis­ta­mise­le, pla­nee­ri­mise­le ja lae­nu- ning toe­tus­tin­gi­mus­te­ga tut­vu­mise­le – see annab pari­ma lõpp­tu­le­mu­se.

Kor­ral­da­ge uus ühis­tu üld­koos­olek
Vii­ge läbi üld­koos­olek ning võt­ke vas­tu vaja­li­kud otsu­sed – otsus­ta­ge lõp­li­kult teos­ta­ta­va­te töö­de pakett, lae­nu suu­rus, töö­de teos­ta­ja ja juha­tu­se voli­ta­mi­ne reno­vee­ri­mis­prot­ses­si läbi­vii­miseks. Koos­ole­ku otsus­te vor­mis­ta­misel saa­te kasu­ta­da pan­ga ette­an­tud vor­mi.

Sõl­mi­ge vaja­li­kud lepin­gud ja teos­ta­ge ehi­tus­töö
Pak­ku­mis­te seast väl­ja vali­tud ehi­ta­ja peab ole­ma regist­ree­ri­tud majan­dus­te­ge­vu­se regist­ris. Lisaks uuri­ge kind­las­ti ehi­ta­ja taus­ta ning mak­se­võlg­ne­vu­si. Võis­tu­pak­ku­misel teh­ke opti­maal­ne valik pro­jek­ti­ju­hi abi­ga reno­vee­ri­mis­töö­de hin­na, töö­de eel­da­ta­va kva­li­tee­di ja ehi­ta­ja anta­va­te taga­tis­te vahel. Õiges­ti vali­tud ehi­ta­ja ning tema­ga sõl­mi­tud kor­rekt­ne leping on täh­tis kogu kavan­da­ta­va töö õnnes­tu­miseks ja nõu­ta­va kva­li­tee­di saa­vu­ta­miseks. Kind­las­ti peaks lepin­gus ole­ma arves­ta­tud ka lae­nu ning toe­tu­se tin­gi­mus­te­ga. Lisaks välis­tab kor­rekt­ne leping hil­jem või­ma­li­kud vaid­lus­ko­had, see­tõt­tu püsi­tak­se pare­mi­ni töö­de teos­ta­mi­se­ga ajagraa­fi­kus ning eel­ar­ve pii­ri­des. Pärast ehi­ta­ja vali­mist ja lae­nu­le­pin­gu sõl­mi­mist alus­ta­ge ehi­tus­töö­de­ga. Olu­li­ne lüli on siin­juu­res järe­le­val­ve, kel­le panu­sest sõl­tub lõpp­tu­le­mus. Kui kogu prot­ses­si väl­tel tekib küsi­mu­si või prob­lee­me, pöör­du­ge kind­las­ti pan­ga ja Kre­dExi poo­le.

Tund­ke rõõ­mu ilu­sast, ener­giasääst­li­kust ja ter­vis­li­ku sise­klii­ma­ga majast, kus on mõnus ela­da!