Vajad abi ?

Fresh TL98F

Fresh TL98F

49,49

Fresh TL98F värskeõhuklappi iseloomustavad järgmised märksõnad:

  • kondensvee tekkimise kaitse
  • komplektis filter
  • õhujaotaja disainitud kasutamiseks põrandaküttega ruumides
  • õhuvoolu seadistamise võimalus
  • võimalik sulgeda täielikult
  • võimsus: 8,1 l/s (10 Pa juures)
  • läbiviigu läbimõõt: ø105 mm (TL98F)

Värs­ke­õhu­klapp Fresh TL98F tagab sise­ruumi­des pare­ma õhu­ring­lu­se ning sel­le tule­mu­se­na pare­ma sise­klii­ma. Fresh TL98F pai­gal­da­tak­se kõr­ge­le sei­na pea­le, või­ma­lu­sel radiaa­to­ri koha­le. Õhu­jao­ta­ja on spet­siaal­selt disai­ni­tud kasu­ta­miseks põran­da­küt­te­ga ruumi­des – õhk suu­na­tak­se ühe­aeg­selt nii üles kui ka kül­ge­de­le. Samas võib kasu­ta­da ka ilma põran­da­küt­te­ta tuba­des.

Värs­ke­õhukla­pi puhas­ta­mi­ne on liht­ne. Toas olev kate/õhujaotaja eemal­da­tak­se enda poo­le tõm­ma­tes. Kat­te all on fil­ter, mil­le saab väl­ja võt­ta ning puhas­ta­da. Filt­ri regu­laar­ne puhas­ta­mi­ne ja vaja­du­sel vahe­ta­mi­ne on väga olu­li­ne, et taga­da puhas õhk ja õige õhu lii­ku­mi­ne.