Wineco_Gaas_Logo_horizontal_600x300

Kortermaja gaasipaigaldiste ohutuse ja nõuetele vastavuse tagamine

Et tagada kortermaja vastavust nõuetele ning ohutut elukeskkonda elanikele, tuleb ventilatsiooni –ja gaasisüsteemidele läheneda terviklikult. Korterisisesed gaasisüsteemid vajavavad töötamiseks õhku, mille tagab toimiv ventilatsioonisüsteem. Iga kortermaja on erinev, seetõttu ei saa rakendada kõigi majade puhul standard lahendusi. Majad on ehitatud erinevatel aegadel ning neis on rakendatud erinevaid tehnosüsteemide lahendusi. Mis sobib ühele, ei pruugi olla mõistlik teisele majale. Kui gaasisüsteemid asuvad korteris, siis nõuetekohane ning ohutu kortermaja vastab järgmistele punktidele:

  • Kortermajas peab olema nõuetekohane ventilatsioonisüsteem ( sh. sissepuhke kui ka väljatõmbesüsteem)
  • Gaasisüsteemide suitsu ärajuhtimiseks mõeldud korstna lõõrid peavad olema töökorras ning regulaarselt kontrollitud ja puhastatud
  • Korterites olevad gaasiseadmed peavad olema nõuetekohaselt kontrollitud ning töökorras
  • Korterites peavad olema paigaldatud vingugaasi andurid
  • Ühiskasutuses olevad gaasisüsteemid peavad olema nõuetekohaselt auditeeritud

Tihti on aga mõistlik vaadata tulevikku ning kaaluda kogu tehnosüsteemide ümber ehitamist tänapäevasemaks – ohutuks ja energiatõhusaks. Võimalus on kortermaja vannitubades olevad gaasiveesoojendid muuta tsentraalseks süsteemiks ning lisada sellele soovi korral soojusttagastavusega ventilatsioonisüsteem, mis on energiatõhusam ning millele laienevad Kredexi toetusmeetmed. Igal lahendusel on omad plussid ja miinused, seetõttu tuleb läheneda igale majale personaalselt koostöös spetsialistide ning projekteerijatega Enamlevinumad lahendused kortermajade puhul, kes kasutavad erinevaid gaasisüsteeme, on järgnevad:

Olemasoleva loomuliku tehnosüsteemi korda seadmine

Antud lahenduse renoveerimine tagab elanikele ohutu elukeskkonna ning tervisliku sisekliima. Renoveerimine on soodsam kui tänapäevane soojustagastavusega ventilatsiooni ja küttelahendus. Süsteemi miinus pooleks on see, et loomulik ventilatsioonisüsteem tõstab igakuiseid küttekulusid külmal perioodil kuni 30 %. See peegeldub kallimates küttearvetes. Selge on aga see, et iga väljaminek on tühine võrreldes inimeluga. Antud lahenduse renoveerimise puhul tuleb silmas pidada alljärgnevat:

Tagada õhu juurdevool gaasiseadmega varustatud ruumis
Ruumis, kus asub gaasiseade, peab uks olema põranda lähedal varustatud õhu juurdevoolu avaga, suuruses vähemalt 300 cm². Lae all peab olema eraldi lõõris ventilatsiooni äratõmbe ava, mis ei tohi paikneda suitsulõõris. Hoone välissein peaks olema varustatud värskeõhu sissepuhke avadega, et tagamaks piisav õhuvahetus. Ventilatsiooniavad välisseinas peavad olema alati avatud.

Ventilatsiooni ja gaasi lõõrid peavad olema töökorras ning kontrollitud
Et tagada töökorras äratõmbe lõõrid, tuleb neid lasta kontrollida kord aastas selleks pädevust omaval ettevõttel. Selleks on vajalik video uuring, puhastus kui ka vajadusel õhukanalite mõõdistamine ning renoveerimine.

Kontrollige üle gaasiseadmed ning gaasitorustik
Ohutuse tagamiseks tuleb gaasiseadmeid regulaarselt hooldada vastavalt hooldusjuhistele. Selle eest peab hoolitsema korteriomanik. Samuti vajab regulaarselt kontrolli gaastorustikud ja gaasipaigaldised. Kui need on üle 15 aasta vanad ning asuvad ühiskondlikult kasutavates ruumides, tuleb seda teha kord iga nelja aasta tagant. Hooldamata ja mittekorras seadmed tuleb korrastada või välja vahetada.

Paigaldage kõikidesse korteritesse vingugaasi andurid
Pidage meeles, et vingugaas on värvitu ja lõhnatu, tapab kiiresti ja seda ei ole võimalik tunda ega näha. Kui gaasiseade on pesemisruumis, siis tuleb osta niiskuskindel vingugaasi andur.

Tehnosüsteemide renoveerimine tänapäevaseks, ohutuks ja energiatõhusaks

Et muuta kortermaja tänapäevaseks, ohutuks ning energiatõhusaks, tuleb vaadelda hoone tehnosüsteeme tervikuna. Kaaluma peab ventilatsiooni – ja gaasisüsteemide renoveerimist. Oluline on leida hoonele kõige optimaalsem lahendus ning selle väljatöötamiseks tuleb kindlasti kaasata oma ala asjatundjad. Millised on võimalused, oleneb sellest, mis etapis ja seisukorras on kortermaja. Põhilised kriteeriumid on:

  • Kas kortermaja on juba renoveeritud ( soojustatud seinad ja paigaldatud aknad) ?
  • Kas ja kuidas on lahendatud ventilatsioonisüsteem ?
  • Kas küttesüsteem on renoveeritud?
  • Kas maja gaasi veesoojendid on võimalik ning mõistlik viia korterist välja, muutes süsteemi statsionaarseks?

Kui soovida muuta maja tehnosüsteemid energiatõhusaks, peab leidma viisi, kuidas rakendada soojusttagastavust kas ventilatsiooni või kütte näol. Selleks on alljärgnevad võimalused:

Tsentraalne soojustagastavusega ventilatsiooni süsteem
Selle lahenduse käigus rajatakse ventilatsioonisüsteem kogu hoonele tsentraalse ventilatsiooniseadme abil, kus värske õhk juhitaks

e korteri elu- ja magamistubadesse ning kasutatud heitõhk tõmmatakse
välja köögist, WC-st ja vannitoast. Ventilatsiooniseade paigaldatakse hoone pööningule (katusele),
trepikotta või keldrisse.
Süsteemi eelduseks ei tohiks olla välisfassaad veel renoveeritud, sest torustik paigaldatakse seina
soojustuse alla.

De-tsentraalne soojustagastavusega ventilatsiooni süsteem
Lahenduse käigus rajatakse autonoomsed ventilatsioonisüsteemid igasse korterisse, mille käigus saab
iga korter oma ventilatsiooniseadme autonoomse värskeõhuvarustusega.
Süsteemi positiivne pool on, et õhuvahetust on võimalik reguleerida iga korteri omaniku poolt
iseseisvalt. Lahendus on energiatõhus, kuid miinuspooleks on vajadus vedada korterites
ventilatsioonitorustik, et õhuvahetus toimuks igas ruumis.

Kombineeritud tsentraalne kütte- ja ventilatsioonisüsteem
Selle süsteemi puhul paigaldatakse hoone katusele soojusttagastavusega ventilatsiooni süsteem, mis
on ühendatud soojasõlmes oleva soojuspumbaga. Hoonest tõmmatakse ventilatsiooni õhk ära
märgadest ruumidest ventilatsiooni šahtide kaudu katusele. Saadavat soojusenergiat kasutatakse
keskkütte vee soojendamiseks. Selleks, et antud süsteemi rakendada majades, kus tarbevett
soojendatakse gaasiga, on oluline viia gaasiveesoojendid märgadest ruumides ära, muutes süsteemi
tsentraalseks.

Tsentraalse gaasiveesoojendi paigaldamine
Lahenduse käigus paigaldatakse hoone pööningule või keldrisse tsentraalne maagaasil töötav
veesoojendi. Rajatakse uus sooja tarbevee süsteem. Olemasolevad autonoomsed veesoojendid
korterites likvideeritakse.
Selle lahenduse suureks eeliseks on korterites asuvate nö. ohukollete likvideerimine, saavutatakse
täielik kontroll seadme töö kvaliteedi üle.

Koostootmisjaama paigaldus
Kogu süsteem on ülesehituselt sarnane eelmisega – st. tuleb tsentraalne energiaallikas, uus sooja tarbevee
süsteem. Maagaasil töötav koostootmisjaam toodab lisaks soojale veele ka elektrit mida saab hoone
energiasüsteemide tarbeks kasutada. Kortermajades kasutatakse mini-koostootmisjaamu võimsusega
alates 5kW. Seadme eelis on lihtne – tootes soojus- ning elektrienergiat kohapeal, jäävad ära energia
ülekandetasud, trassikaod jne.

Kokkuvõtteks

Iga maja tuleb vaadelda individuaalselt ning lähtuda tuleb just olemasolevast olukorrast. Kõige parema
tulemuse saab, kui kombineerida üleval mainitud süsteeme omavahel. Kuigi energiatõhusad süsteemid on esmapilgul kallimad, võib see pikemas perspektiivis olla tunduvalt mõistlikum lahendus. Kui süsteemi
väljaehitamisega kaasneb energiatõhususe lahendus, on võimalik Kredexilt taotleda renoveerimistöödeks
lisatoetust isegi siis, kui kortermaja on juba eelnevalt osaliselt renoveeritud või toetust saanud.
Oluline on kaasata otsustamise faasi osapooled, kes tegutsevad hoone põhiste energiatõhususe
süsteemide valdkonnas ning omavad kogemusi kortermajade tehnosüsteemide lahendamisel tervikuna.
Gaasi kasutavad kortermajade renoveerimise käigus on hädavajalik kasutada koostööpartnerid kes
suudavad näha tervikpilti ventilatsiooni-, kütte- ja gaasisüsteemide näol.
On hooneid, kus tänapäevased lahendused ei ole sobivad ning lähenema peab täiesti innovaatiliselt,
kombineerides erinevaid lahendusi omavahel, et kõige optimaalsem eesmärk saaks saavutatud.

Küsi pakkumist gaaspaigaldiste kontrolliks:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga